THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Advies Bedrijfscommissie moet eerst worden afgewacht

Een staalbedrijf wil voor een van haar onderdelen tijdelijk overgaan van een dagdienst naar een tweeploegendienst. Dit besluit is aan de ondernemingsraad meegedeeld. Omdat er volgens de ondernemingsraad sprake is van een instemmingsplichtig besluit, roept de ondernemingsraad de nietigheid van het besluit...

Voorstel wijziging nachtdienstregeling redelijk

Een cateringonderneming heeft met instemming van de vakbonden en de ondernemingsraad de bestaande nachtdienstregeling vervangen door een nieuwe nachtdienstregeling. Op grond van deze nieuwe regeling ontvangen de betrokken werknemers een lagere nachtdienstvergoeding dan onder de oude regeling. De betrokken...

Cameratoezicht en Mystery Guest II

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legde in 2015 aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde Mystery Guests voor. Ook legde de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging in de bestaande regeling cameratoezicht voor. In hoger beroep komt het Gerechtshof...

Verzoek ondernemingsraad tot nakoming overeenkomst

De ondernemingsraad (or) heeft ingestemd met de wijziging van een arbeidstijdenregeling. Als gevolg van deze wijziging zouden de werknemers een lagere toelage ontvangen dan voorheen voor de wisseldiensten. In het kader van de instemmingsprocedure heeft de or daarom afspraken gemaakt met de ondernemer...

Instemming vereist met wijziging retourprovisie?

Gedurende het dienstverband is door de werkgever aan een werkneemster een zogenaamde ‘retourprovisie’ betaald. Dan wijzigt de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden. De werkneemster is het hier niet mee eens en daagt haar werkgever voor de kantonrechter te Nijmegen. De werkgever voert aan dat de door...

Geen instemming or over inkorting vroege dienst

Een bestuurder vraagt de ondernemingsraad instemming over een (voorgenomen) besluit de vroege dienst van acht uur met een halfuur te verkorten, waarbij gemiddeld één keer per drie maanden een extra dienst moet worden gedraaid bij een gelijke verdeling van de diensten binnen het team. De ondernemingsraad...

Wijziging in werkrooster

Een werkgever heeft met instemming van de ondernemingsraad het werkrooster gewijzigd. Hierdoor is bij een aantal werknemers een inkomensachteruitgang ontstaan. Zeven werknemers hebben daarom FNV Bondgenoten gemachtigd en zijn een procedure begonnen bij de kantonrechter te Groningen. Ze vorderen primair...

Hoge Raad beperkt medezeggenschap ondernemingsraden bij de overheid

Artikel 46d sub b Wet op de ondernemingsraden beperkt de medezeggenschap van ondernemingsraden bij de overheid ten aanzien van besluiten die vallen onder het begrip Primaat van de Politiek. Ten aanzien van dergelijke besluiten staat het principebesluit niet ter discussie en heeft de ondernemingsraad...

Geen vervangende toestemming door rechter

Als gevolg van Europese Regelgeving en de wijziging van de Arbeidstijdenbesluit moest de maximale arbeidstijd van brandweerlieden worden teruggebracht van 54 uur naar 48 uur per week. Op grond van het met de vakbonden in 2007 gesloten landelijk LOGA-akkoord moeten voor de brandweerlieden zodanige roosters...

Wijziging arbeidstijden

In verband met technische ontwikkelingen, internet en nieuwe media worden de werktijden bij een regionale omroep gewijzigd. Dit gebeurt in overleg met de redactieraad en de OR. Een werknemer vordert in kort geding bij de kantonrechter tewerkstelling in de voor haar gebruikelijke werktijden tussen 09:00...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 70