THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 23a WOR

In de overlegvergadering ontmoeten de ondernemer en ondernemingsraad elkaar. Het is echter geen orgaan dat als zodanig besluiten neemt. Wel volgt uit artikel 23b dat zowel de ondernemer als de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering besluiten kunnen nemen. Wanneer dit gebeurt, betekent dit voor...

Toelichting artikel 23b WOR

Op grond van het eerste lid van artikel 23b van de WOR kan de ondernemingsraad advies of instemming geven tijdens de overlegvergadering en kan de bestuurder zijn definitieve besluit onmiddellijk meedelen.

Toelichting artikel 23 WOR

Artikel 23 van de WOR geeft een regeling voor de overlegvergaderingen. De ondernemer en de ondernemingsraad doen er goed aan daarnaast een reglement voor de overlegvergaderingen vast te stellen, waarin het bepaalde in de artikelen 23, 23a en 23b nader wordt uitgewerkt.

Toelichting artikel 23c WOR

De ondernemingsraad kan in zijn reglement aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid geven om overleg te voeren met degene die de leiding heeft over het betrokken onderdeel (artikel 15, derde lid).