THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 27 lid 1b

Een arbeids- en rusttijdenregeling betreft het reguliere patroon van de begin- en eindtijden en de pauzetijden en niet het aantal uren dat moet worden gewerkt. De implementatie van arbeidstijdverkorting lijkt zozeer op een werktijdenregeling (thans aangeduid als arbeidstijdenregeling) dat ook daarover...

Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...

Toelichting artikel 27 lid 1m

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet is een gevolg van Europese rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van werknemers die misstanden aan de kaak durven te stellen, de zogeheten klokkenluiders.

Toelichting artikel 27 lid 2

De ondernemer dient zijn voorgenomen besluit gemotiveerd en schriftelijk aan de ondernemingsraad ter instemming voor te leggen, onder vermelding van de te verwachten gevolgen voor de werknemers.

Toelichting artikel 27 lid 1a

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad aangaande pensioen ingrijpend gewijzigd. Eerst hing de invulling van de bevoegdheid van de ondernemingsraad op het terrein van pensioenen samen met de pensioenuitvoerder. Er was alleen sprake van instemmingrecht indien de pensioenregeling...

Toelichting artikel 27 lid 1d

Arbeidsomstandigheden (arbo) is een speerpunt van ondernemingsraden. Het is een stimulerende taak (artikel 28 WOR) en op grond van dit artikel op sommige deelgebieden instemmingsplichtig. In de arbowet zijn ook bevoegdheden van de ondernemingsraad opgenomen, waaronder met ingang van 1 juli 2017 het instemmingsrecht...

Toelichting artikel 27 lid 1h

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is met name voor de sociale verhoudingen van belang. De wijze waarop het bedrijfsmaatschappelijk werk zijn taak zal gaan en kunnen uitvoeren is daarom onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

Toelichting artikel 27 lid 1i

De onderwerpen die in het werkoverleg ter sprake kunnen worden gebracht, de wijze waarop de mening van het werkoverleg ter kennis wordt gebracht van de hogere leidinggevenden en dus de mate waarin het werkoverleg invloed kan uitoefenen op de gang van zaken, zijn onderworpen aan het instemmingsrecht van...

Toelichting artikel 27 lid 6

De ondernemingsraad die een beroep op nietigheid heeft gedaan kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen ter uitvoering van het nietige besluit.

Toelichting artikel 27 lid 7

Artikel 27 lid 7 is met ingang van 1 oktober 2016 ingrijpend gewijzigd, nadat dit lid pas in augustus 2013 was ingevoerd.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2