THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 36 WOR

Hoofdstuk 6 van de wet is getiteld 'De algemene geschillenregeling' en bevat de artikelen 36 en 36a. De kantonrechter is in dat kader de bevoegde rechter. Naast deze algemene geschillenregeling wordt in een aantal artikelen expliciet verwezen naar de mogelijkheid de kantonrechter een oordeel te vragen,...

Toelichting artikel 36a WOR

Artikel 36a betreft de nakoming van het bepaalde in artikel 35b. In artikel 35b wordt aan de ondernemer die een onderneming in stand houdt met tussen de tien en vijftig werknemers de verplichting opgelegd met die werknemers overleg te voeren.

Toelichting artikel 2 WOR

De ondernemer is tot het instellen van een ondernemingsraad verplicht indien in de door hem in stand gehouden onderneming in de regel ten minste vijftig werknemers werkzaam zijn. De woorden 'in de regel' duiden op een zekere continuïteit, zodat gemiddeld ten minste vijftig werknemers in de onderneming...

Toelichting artikel 4 WOR

Het tegenovergestelde van samenvoeging zoals bedoeld in artikel 3, namelijk splitsing van ondernemingen, is geregeld in het eerste lid van artikel 4. Na splitsing worden onderdelen van de onderneming als afzonderlijke ondernemingen beschouwd (tweede lid).

Toelichting artikel 3 WOR

Voor een goede toepassing van de WOR kunnen twee of meer ondernemingen tot één onderneming worden samengevoegd. Dat is mogelijk indien één ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingen in stand houdt of houden.

Toelichting artikel 5a WOR

De ondernemer op wie op grond van artikel 2 van de WOR niet de verplichting rust een ondernemingsraad in te stellen, kan daartoe verplicht worden op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een regeling van arbeidsvoorwaarden (eerste lid), dan wel daartoe vrijwillig overgaan (tweede lid...

Toelichting artikel 5 WOR

De Sociaal-Economische Raad (SER) kan aan een ondernemer die op grond van artikel 2 van de WOR verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, ontheffing verlenen van die verplichting. Voorwaarde is dat zich bijzondere omstandigheden voordoen die de instelling van een ondernemingsraad in strijd met...