THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 31 WOR

Het eerste lid van artikel 31 WOR bepaalt dat de ondernemer op verzoek van de ondernemingsraad of van een van zijn commissies tijdig alle inlichtingen en gegevens dient te verstrekken die de ondernemingsraad of de commissie voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Het tweede lid van...

Toelichting artikel 31b WOR

Het gaat in artikel 31b van de Wet op de ondernemingsraden, zoals uit de verwijzing naar de artikelen 27, 28 en 29 blijkt, om het verstrekken van informatie over sociale aangelegenheden, dus om een sociaal jaarverslag.

Toelichting artikel 31e WOR

Volgens de memorie van toelichting wordt met dit artikel van de Wet op de ondernemingsraden beoogd bedrijven uit te zonderen waar de bestuurder tevens grootaandeelhouder is. Er worden echter in dit artikel veel meer ondernemingen uitgezonderd.

Toelichting artikel 31f WOR

Artikel 31f is gelijktijdig met de wijziging van artikel 27 eerste lid onder a doorgevoerd, terzake het instemmingsrecht betreffende regelingen op grond van de pensioenovereenkomst.

Toelichting artikel 31d WOR

De artikelen 31d en 31e van de Wet op de ondernemingsraden de zogeheten Wet Harrewijn, genoemd naar de initiatiefnemers van de wet de toenmalige Kamerleden Harrewijn en Rosenmöller) zijn op 1 september 2006 in werking getreden. De strekking van deze wet is de ondernemingsraad het recht te geven op informatie...

Toelichting artikel 31a WOR

Artikel 31a van de Wet op de ondernemingsraden handelt over de financieel-economische informatie. Ten minste tweemaal per jaar dient de ondernemer gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming aan de ondernemingsraad te verstrekken (zie ook artikel 24, eerste lid). Die informatie...

Toelichting artikel 31c WOR

De ondernemer hoeft aan de ondernemingsraad geen advies of instemming te vragen over het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige indien die opdracht een aangelegenheid betreft genoemd in artikel 27 WOR.

Toelichting artikel 26 WOR

Op grond van artikel 26 kan de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen.

Toelichting artikel 25 lid 1i

Dit besluit heeft op zich geen gevolgen voor de werknemers, doch kan een zodanige rente en aflossingsverplichting met zich brengen dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt.

Toelichting artikel 25 lid 2

De wet bepaalt dat het advies schriftelijk moet worden gevraagd en stelt bovendien dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3