THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

Toelichting artikel 48 WOR

De ondernemer die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, maar er nog geen heeft, moet eerst een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opstellen. Het verdient sterke aanbeveling daarbij het voorbeeldreglement van de SER te volgen.

Toelichting artikel 46d WOR

De bestuurder oefent alleen dan wel tezamen met anderen de hoogste zeggenschap uit bij de leiding van de arbeid. Bij een ministerie wordt de feitelijke leiding van de arbeid in de praktijk veelal niet door de minister uitgeoefend, maar door hem overgelaten aan bepaalde ambtenaren. Hetzelfde geldt ook...

Toelichting artikel 46e WOR

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken werkgevers(verenigingen) en de centrales van overheidspersoneel voor de medezeggenschap te benadrukken, dient uitgangspunt te zijn dat deze nauw bij de nadere uitvoeringsregelingen van de wet betrokken zijn. Daarom bepaalt het eerste lid dat de...

Toelichting artikel 53 WOR

De onderwijssector valt niet in zijn geheel onder het bereik van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op instellingen voor het basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs zijn andere wetten van toepassing zoals de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In tegenstelling tot de WOR voorziet deze...

Toelichting artikel 34 WOR

De centrale ondernemingsraad kan op drie wijzen worden samengesteld. De hoofdregel is dat de leden van de centrale ondernemingsraad worden gekozen door en uit de leden van de ondernemingsraden waarvoor de centrale ondernemingsraad is ingesteld. Indien er een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld,...

Toelichting artikel 33 WOR

De wet maakt het mogelijk dat een groeps- of centrale ondernemingsraad wordt ingesteld in het geval de ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingsraden heeft (tezamen hebben) ingesteld.

Toelichting artikel 35 WOR

Ten aanzien van de centrale en groepsondernemingsraad is een aantal artikelen `van overeenkomstige toepassing' verklaard. Het betreft hier:

Toelichting artikel 35b WOR

Ook voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers is in de Wet op de ondernemingsraden een medezeggenschapsregeling opgenomen. Deze wijkt op belangrijke punten af van de regeling voor ondernemingen die verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen. Het belangrijkste verschil is dat in deze ondernemingen...

Toelichting artikel 35d WOR

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn (zogeheten 10– ondernemingen) kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Anders dan bij een 10-50 onderneming kan de ondernemer daartoe niet worden verplicht. Wel geldt dat de personeelsvertegenwoordiging...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2