THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 26 WOR

Op grond van artikel 26 kan de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen.

Toelichting artikel 25 lid 1i

Dit besluit heeft op zich geen gevolgen voor de werknemers, doch kan een zodanige rente en aflossingsverplichting met zich brengen dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt.

Toelichting artikel 25 lid 2

De wet bepaalt dat het advies schriftelijk moet worden gevraagd en stelt bovendien dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Toelichting artikel 25 lid 6

Indien het besluit van de ondernemer niet overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad mag de ondernemer zijn besluit niet uitvoeren binnen een maand nadat hij de ondernemingsraad schriftelijk van zijn besluit op de hoogte heeft gebracht.

Toelichting artikel 25 lid 1h

Een investering is het vastleggen van geld in machines, technologie, gebouwen of grond. Zowel de investering in nieuwe machines, al dan niet ter vervanging van oude, als investeringen ten behoeve van automatisering of nieuwe productiemethoden vallen onder de in dit artikel genoemde investeringen.

Toelichting artikel 25 lid1l

Reeds lang staat vast dat werknemers een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen en het in stand houden van adequate milieuzorg. Het ligt daarom voor de hand dat werknemers en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij het opzetten en onderhouden van een milieuzorgsysteem en bijdragen kunnen...

Toelichting artikel 25 lid 1n

Aan de ondernemingsraad dient advies te worden gevraagd over de opdracht die aan een deskundige van buiten de onderneming wordt verstrekt, indien die opdracht leidt of kan leiden tot een besluit als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met m.

Toelichting artikel 25 lid 1k

Invoering van nieuwe technologieën heeft vaak verstrekkende bedrijfsmatige personele gevolgen voor de onderneming en de werknemers.

Toelichting artikel 25 lid 4

De Wet op de ondernemingsraden geeft een aantal voorschriften met betrekking tot de gang van zaken rond de adviesaanvraag. Allereerst dient de adviesaanvraag schriftelijk aan de ondernemingsraad te worden voorgelegd.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3