THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kosten advocaten cliëntenraad voor rekening van zorginstelling

Een zorgaanbieder moet de kosten van het voeren van een cassatieprocedure betalen. De cliëntenraad heeft de zorgaanbieder vooraf in de kennis gesteld van de procedure en een eerste inschatting gegeven van de kosten. Dat de rekening hoger uitvalt, betekent niet dat deze voor rekening van de cliëntenraad...

Juridische kosten ondernemingsraad niet vergoed

De openbaarvervoer concessie van het gebied De Meijerij/Oost Brabant is op 1 januari 2007 overgegaan van busmaatschappij BBA naar Arriva. De ondernemingsraad van de concessie heeft tegen Arriva een procedure bij de kantonrechter gevoerd over het voortbestaan van de ondernemingsraad na de overgang van...

Verdeelde bevoegdheden tussen de COR en de OR

Met instemming van de lokale ondernemingsraden van twee onderscheidenlijke bedrijfsvestigingen gaat de ondernemer over tot instelling van een COR. Eén dag na de instelling volgt de ondernemer met een adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad over de sluiting van één vestiging en overheveling van...

Ondernemingsraad niet gebonden aan aanbestedingsregels

Een ondernemingsraad binnen de sector Rijk wenst een deskundige in te schakelen. Hiertoe wordt een kostenmelding ingediend bij de bestuurder. Deze stelt zich op het standpunt dat de ondernemingsraad de Europese aanbestedingsregels alsmede de interne inkoopprocedure in acht moet nemen. Dit oordeel wordt...

Inhuren deskundige, aanbestedingsregels van toepassing?

Een ondernemingsraad van een penitentiaire inrichting wenst een deskundige in te huren voor juridisch advies dan wel rechtsbijstand, maar verschilt met de bestuurder van mening of dit dient te geschieden volgens de voor de overheid geldende aanbestedingsregels. Op 22 februari 2012 spreekt de Bedrijfscommissiekamer...

Ondernemer hoeft kosten deskundige niet te betalen

Een ondernemer weigert de kosten van de door de ondernemingsraad ingeschakelde deskundige volledig voor zijn rekening te nemen. De deskundige vordert betaling van de ondernemer. Het Gerechtshof Den Haag oordeelt dat het er in deze procedure niet toe doet of de ondernemer op grond van de Wet op de ondernemingsraden...

Geschil over onkosten deskundige bijstand

De ondernemingsraad van een kunstencentrum heeft in een aantal procedures rondom een adviestraject onkosten gemaakt door deskundigen (onder wie advocaten) in te schakelen. In een procedure voor de kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch verzoekt de ondernemingsraad de kantonrechter vast te stellen dat de ondernemer...

Tekst en strekking van artikel 22 WOR

Een advocaat heeft de ondernemingsraad van een werkgever bijgestaan en wenst nu betaling van haar advocaatkosten. De werkgever weigert de hele nota te voldoen, omdat de advocaat niet van te voren op een inzichtelijke manier opgave heeft gedaan van de (geschatte) kosten. De rechtbank te ‘s-Gravenhage...

Politie hoeft facturen evenementen COR vooralsnog niet te betalen

De voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie heeft een evenementenbureau drie evenementen laten organiseren. Het evenementenbureau vordert in kort geding veroordeling van de ondernemer om nog openstaande facturen te betalen. De kantonrechter wijst de vordering af. Het bestaan en de omvang...

Eenzijdige vaststelling budget ontoelaatbaar

De ondernemer legt de ondernemingsraad eenzijdig een budget op voor juridisch advies, verblijfskosten, scholingskosten en andere zaken. Tevens bepaalt de ondernemer eenzijdig het aantal vergaderuren. De kantonrechter te Eindhoven oordeelt op 31 oktober 2013 dat een budget niet eenzijdig mag worden vastgesteld....

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2