THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gerechtvaardigd vertrouwen op basis van de adviesaanvraag?

In verband met de sluiting van een locatie wordt een standplaatswijziging voor ongeveer 330 medewerkers aangekondigd. De aan de centrale ondernemingsraad (COR) gerichte adviesaanvraag meldt een peildatum voor het berekenen van de toegenomen reistijd van medewerkers. In een addendum op de adviesaanvraag...

Tijdelijke wijziging bevoegdheden adviesplichtig

Anders dan de Staat meende, kan, ook indien met behoud van de formele organisatiestructuur een tijdelijke wijziging wordt gebracht in de wijze waarop aan die structuur nader vorm wordt gegeven of binnen die structuur functies worden toebedeeld, sprake zijn een adviesplichtig besluit op grond van artikel...

Ondernemingsraad niet ontvankelijk

Een ondernemingsraad gaat akkoord met een voorgenomen herfinanciering, op voorwaarde dat het (vrijwillig) structuurregime wordt ingevoerd, waarbij de ondernemingsraad een deel van de commissarissen mag voordragen. De invoering van het structuurregime loopt onverwacht vertraging op, waarna de ondernemingsraad...

De redelijke adviestermijn

Een ondernemer neemt een besluit zonder advies af te wachten. Ondernemingsraad en ondernemer verschillen van mening over afspraken die gemaakt zouden zijn over de uiterste adviesdatum. De Ondernemingskamer oordeelt op 26 november 2010 dat het besluit kennelijk onredelijk is.

Besluit tot verplaatsing productie naar een andere fabriek kennelijk onredelijk

Binnen een wereldwijd concern wordt de papierproductie van een vestiging in Nijmegen naar de vestiging in België verplaatst vanwege exploitatieverliezen. De ondernemingsraad van de vestiging Nijmegen en de centrale ondernemingsraad gaan in beroep bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer oordeelt...

Art. 25 WOR, een voorwaarde voor boventalligheidsverklaring?

Een gemeentelijke organisatie transformeert vanwege een bezuinigingsnoodzaak. Eén van de gemeentelijk ambtenaren krijgt te horen dat hij niet langer zal worden belast met management-, project- en beleidstaken, omdat er geen plaats meer voor hem is binnen de nieuwe structuur. De ambtenaar gaat deels extern...

Het adviesrecht en opgeknipte besluitvorming

Na een negatief advies van de ondernemingsraad besluit de provincie om het onderdeel groenservice op te knippen. Het ene deel van de taken wordt overgeheveld naar andere onderdelen van de provincie. Het andere deel wordt ondergebracht in een afzonderlijke, later te verzelfstandigen organisatie. Kan de...

Besluit tot sluiting productielocatie kennelijk onredelijk

Een ondernemer besluit na een negatief advies van de ondernemingsraad toch tot sluiting van een productielocatie in Deventer. De ondernemingsraad gaat daartegen in beroep. De Ondernemingskamer oordeelt op 12 mei 2014 dat de klacht inzake de noodzaak van sluiting onvoldoende is gemotiveerd, het beroep...

Rommelig adviestraject maakt besluit onredelijk

Een ondernemer besluit tot stopzetting van de financiering van één van de instituten binnen de organisatie. Dat gebeurt zonder de ondernemingsraad om advies te vragen. Een half jaar later ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag tot opheffing van het instituut. Ondanks een negatief advies neemt...

Ondernemingsraad krijgt alsnog gelijk: besluit was adviesplichtig

De Algemene Inspectiedienst (AID) besluit om tijdelijk een groep arbeidskrachten van buiten de onderneming in te huren. De ondernemer meent dat hiervoor geen advies van de ondernemingsraad (OR) nodig is. De OR denkt hier anders over en vraagt (nadat het besluit al is uitgevoerd) de Bedrijfscommissie...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4