THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Plan van aanpak functiemix niet instemmingsplichtig

Het bevoegd gezag heeft een plan van aanpak opgesteld over de besteding van functiemixgelden. Dit plan is ter informatie aan de (P)GMR voorgelegd. De (P)GMR is het niet eens met het plan van aanpak. Zij stelt dat ze een instemmingsrecht heeft, en roept de nietigheid van het plan van aanpak in. Volgens...

Besluit GOR om instemming te onthouden wordt onredelijk beoordeeld

Een werkgever heeft aan de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) instemming verzocht over twee besluiten die het beoordelingssysteem wijzigen. De GOR besluit zijn instemming te onthouden. De werkgever heeft vervolgens de kantonrechter verzocht vervangende toestemming te verlenen. De kantonrechter...

Intrekken voorgenomen besluit is in strijd met gemaakte afspraken

In een eerdere procedure bij hetzelfde Gerechtshof is voor recht verklaard dat de besluitvorming nog niet was afgerond, en dat de ondernemer alsnog instemming aan de ondernemingsraad moest vragen. De ondernemer heeft dit gedaan, maar heeft het voorgenomen besluit daarna ingetrokken en geen besluit meer...

Afschaffen 'pretverlof' behoeft geen instemming ondernemingsraad

Een werkgever wil een zogenaamd 'pretverlof' (een extra vrije dag voor elke op een gewone werkdag vallende verjaardag en een extra vrije dag voor een lokale festiviteit naar keuze, ijsvrij, enzovoorts) afschaffen. De ondernemingsraad meent dat hij hierover instemmingsrecht heeft. De werkgever meent van...

Geen instemmingsrecht over afvloeiingsregeling

Na het vertrek van drie leden van het managementteam en geruchten over de met een van hen getroffen afvloeiingsregeling stelt de ondernemingsraad dat hem ten onrechte geen instemming is gevraagd inzake de afvloeiingsregelingen. De ondernemingsraad heeft de nietigheid ingeroepen en vordert het besluit...

Experimenten met toezicht instemmingsplichtig

Holland Casino start twee proefprojecten. Het toezicht op de speeltafels wordt verminderd en het toezicht op de medewerkers aangescherpt. Geen van beide besluiten wordt ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd. In kort geding eist de ondernemingsraad dat de maatregelen worden gestaakt totdat...

Pilot Lopend Toezicht slepende kwestie

De ondernemingsraad gaat tegen een oordeel van het Gerechtshof in cassatie, nu het Hof heeft beslist dat een (proef)regeling van de ondernemer, die te maken heeft met toezicht op speeltafels inderdaad (naar het standpunt van de ondernemer) niet instemmingsplichtig is. De Hoge Raad beslist op 20 december...

Weigering instemming OR onredelijk

Een Veiligheidsregio verzoekt om vervangende toestemming bij de kantonrechter om de proeve van bekwaamheid, conform de branchenorm, niet langer vijfjaarlijks maar driejaarlijks te laten afleggen. Naar het oordeel van de kantonrechter komt aan een door een brancheorganisatie ontwikkelde norm groot gewicht...

Cao gaat vóór instemming van ondernemingsraad

Een vakbond vordert nakoming van in de cao gemaakte afspraken. De regeling waarop de afspraken betrekking hebben is door de werkgever met instemming van de ondernemingsraad gewijzigd. De kantonrechter Almelo oordeelt op 26 oktober 2010 dat de werkgever de regeling moet blijven toepassen. De cao gaat...

Coachingsgesprekken hoeven niet te worden teruggedraaid

Een ondernemer besluit om coachingsgesprekken te houden. Daarbij wordt een formulier gebruikt dat wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Onder druk van een procedure wordt dit ingetrokken. Als gevolg hiervan is ten tijde van het kort geding dat door de ondernemingsraad is aangespannen geen sprake...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3