THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen primaat van de politiek, dus wel adviesrecht

De ondernemingsraad van de Rijksrecherche gaat in beroep tegen een besluit, dat volgens de ondernemer valt onder het "primaat van de politiek". De Ondernemingskamer oordeelt op 16 november 2000 dat de beperking van de medezeggenschapsrechten vanwege genoemd primaat vooral geldt bij besluitvorming door...

Hoge Raad perkt medezeggenschap bij overheid verder in

Bij besluiten van overheidsorganen geldt het primaat van de politiek: de medezeggenschap heeft geen betrekking op politieke besluiten. Anders dan de Ondernemingskamer, oordeelt de Hoge Raad op 1 maart 2002 dat het adviesrecht ook niet geldt voor besluiten, die worden genomen door uitvoeringsorganen van...

Hoge Raad: primaat van de politiek geldt bij het besluit tot privatisering

De Hoge Raad haalt in een arrest van 9 februari 2007 de eerdere beslissing van de Ondernemingskamer onderuit. Het besluit tot verzelfstandiging van de rijksinrichting De Mesdagkliniek valt volgens de Hoge Raad wel degelijk onder het primaat van de politiek, ook al zijn aan dit besluit ingrijpende personele...

Hoge Raad oordeelt over grenzen politiek primaat

De Departementale Ondernemingsraden van de ministeries (DOR'en) hebben beroep aangetekend tegen het zonder hun advies genomen besluit van het kabinet om de personeelsregistratie en salarisadministratie van de ministeries te bundelen in een Shared Service Center. De Ondernemingskamer wees het beroep af,...

De reikwijdte van het primaat van de politiek

Een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening besluit om een extern bureau onderzoek te laten verrichten naar de toekomstmogelijkheden van de sociale werkvoorziening. Dit besluit valt volgens de kantonrechter onder het primaat van de politiek. De ondernemingsraad...

Hoge Raad beperkt medezeggenschap ondernemingsraden bij de overheid

Artikel 46d sub b Wet op de ondernemingsraden beperkt de medezeggenschap van ondernemingsraden bij de overheid ten aanzien van besluiten die vallen onder het begrip primaat van de politiek. Ten aanzien van dergelijke besluiten staat het principebesluit niet ter discussie en heeft de ondernemingsraad...

Adviesrecht over instellen onderzoekscommissie?

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een commissie ingesteld om de werkzaamheden van een onderdeel van het ministerie te onderzoeken. De ondernemingsraad van dit onderdeel is van mening dat er sprake is van een adviesplichtig besluit op grond van de Wet op de ondernemingsraden...

Het primaat van de politiek

Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam besluit tot een kredietaanvraag in verband met de renovatie van het De Mirandabad. De ondernemingsraad verzoekt het besluit ter advisering aan hem voor te leggen. Stadsdeel Zuid weigert advies te vragen, omdat het besluit onder het politieke primaat ex artikel...

(Grenzen aan) het primaat van de politiek

Bij de politie is sprake van een verhuizing. De Ondernemingskamer heeft in een beschikking inzake het besluit tot de (tijdelijke) verhuizing van een ZSM-locatie van de regionale politie vastgesteld. De ondernemingsraad had over de verhuizing negatief geadviseerd. De ondernemer nam desondanks het besluit....

Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in redelijkheid tot besluit kunnen komen

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft in verband met opgelegde bezuinigingen een pakket maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen zien onder meer op het sluiten van de Penitentiaire Inrichtingen Amsterdam Over-Amstel die zal worden vervangen door een nieuwe inrichting. Vanwege de te verwachten personele...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3