THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vergoeding wegens aanzegplicht

Volgens de werknemer heeft de werkgever, in strijd met de verplichting van art. 7:668 lid 3 BW, het einde van het contract voor bepaalde tijd niet aangezegd. Hij vordert daarom de (wettelijke) aanzegboete. Volgens de werkgever rustte op hem niet de verplichting het einde van het contract aan te kondigen,...

Werkgever betwist ziekte werkneemster maar schakelt geen Arbodienst in

Een werkneemster, in dienst op basis van een tijdelijk (zes maanden) contract, wordt na drie maanden ziek. De werkgever betwist de ziekte maar weigert, ondanks herhaald aandringen van de werkneemster een bedrijfsarts in te schakelen. Partijen communiceren voornamelijk via WhatsApp met elkaar. De werkgever...

Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or

Na een reorganisatie lukt het niet om een werknemer te herplaatsen. Het sociaal plan biedt geen ruimte voor gedwongen ontslag. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het sociaal plan...

Onvoldoende formatieruimte voor vaste contracten

De Cao Openbaar Vervoer bepaalt dat, mits voldaan aan de vereisten, uitzendkrachten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Een busonderneming en vakorganisatie FNV hebben een geschil over de vraag of er voldoende formatieruimte beschikbaar is om de uren van parttimechauffeurs...

Bestuurslid pensioenfonds op staande voet ontslagen

Een vakbondslid en tevens lid van het bestuur van het Stichting Shell pensioenfonds wordt op staande voet ontslagen omdat hij als bestuurslid vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met vertegenwoordigers van de vakbond FNV. Ook wordt de werknemer verweten een ontoelaatbaar conflict of belang te hebben...

Kantonrechter weigert vervangende toestemming

De kantonrechter te Rotterdam weigert op 16 mei 2011 de afdeling Publiekszaken van de gemeente Rotterdam vervangende toestemming te verlenen om een nieuwe voorziening die geschikt is het gedrag van de medewerkers te beoordelen in te voeren. De eerder, daarmee samenhangende, voorziening behoort eerst...

Wijziging regeling personeelsbeoordeling en beloningssysteem niet instemmingsplichtig

Een ondernemer en een ondernemingsraad verschillen van mening over de vraag of sprake is van een wijziging van een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling (artikel 27 lid 1 onder g WOR) en over de vraag of sprake is van vaststelling of wijziging van een beloningssysteem (artikel 27 lid 1...

Cameratoezicht en Mystery Guest II

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legde in 2015 aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde Mystery Guests voor. Ook legde de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging in de bestaande regeling cameratoezicht voor. In hoger beroep komt het Gerechtshof...

Cameratoezicht en mystery guest

De ondernemingsraad van een (bus)onderneming in het openbaar vervoer legt aan de kantonrechter de inzet van zogenoemde mystery guests voor. Dit zijn anonieme rij-instructeurs die het (rij)gedrag van de buschauffeur beoordelen. Ook legt de ondernemingsraad aan de kantonrechter een kennelijke wijziging...

Algemene zorgen ondernemingsraad leiden niet tot constatering negatief advies

Het staat de ondernemer vrij een sociaal plan overeen te komen met de ondernemingsraad, ook als een eerder sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen. In deze zaak bestaat tevens discussie over de vraag of de ondernemingsraad wel een positief advies heeft uitgebracht. Het Gerechtshof oordeelt dat...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3