THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gevolgen van verhuizing kantoor onvoldoende aangegeven

De ondernemingsraad van Total gaat bij de Ondernemingskamer in beroep tegen het besluit van Total om de hoofdkantoren in Antwerpen te concentreren. Dit besluit van Total voldoet niet aan de eis dat de gevolgen voor het personeel voldoende duidelijk zijn en dat met die gevolgen rekening is gehouden bij...

Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan

Een ondernemer besluit zijn activiteiten te concentreren op één locatie. De OR adviseert negatief, onder meer omdat een sociaal plan ontbreekt. Op 16 juli 2004 oordeelt de Ondernemingskamer dat de ondernemer te weinig aandacht heeft besteed aan de gevolgen van het besluit voor de betrokken werknemers...

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...

Besluit niet kennelijk onredelijk

De ondernemingsraad van een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J) is het niet eens met het voornemen tot wijziging van de organisatie. De Ondernemingskamer oordeelt op 30 maart 2017 echter dat de besluitvormingsprocedure voldoende zorgvuldig is geweest en laat het besluit in...

Onduidelijke redenen voor besluit tot verval functie

Een ondernemer besluit tot het verval van een functie met het oog op de stroomlijning van de interne processen. Dit besluit valt na een negatief advies van de ondernemingsraad. De Ondernemingskamer oordeelt dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen, omdat er een motiveringsgebrek...

Intentieverklaring tot samenwerking zonder adviesaanvraag

Een ondernemer heeft een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarin heeft de ondernemer zich in aanloop tot de voorgenomen fusie gebonden aan bestuurlijke samenwerking en intensivering van de samenwerking tussen de werkorganisaties. Bovendien werd de wederpartij in de overeenkomst als exclusieve...

Adviesrecht vervangingsinvestering én over keuze bussen

De Ondernemingskamer oordeelt op 18 mei 2004 dat, anders dan de ondernemer stelde, het adviesrecht bij het besluit tot aanschaf van nieuwe bussen niet alleen betrekking heeft op het besluit tot investering in nieuwe bussen, maar óók op de keuze van de bussen.

Afspiegelen over nieuw op te richten organisatie-eenheid geen onredelijk besluit

Naar aanleiding van prestatieafspraken van de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet een universiteit zich verplicht de overhead te reduceren met 50 fte. Het reorganisatieplan voorziet in een nieuwe organisatiestructuur. De bestuurder wenst over de organisatie-eenheid na samenvoeging...

Onvoldoende bewijs falen ondernemer bij treffen besparende maatregelen

PostNL wenst het postbedrijf anders in te richten, waarbij de functie van postbode wordt opgeheven. Tevens wenst de ondernemer de autodiensten onder te brengen in een aparte Auto Unit. De ondernemingsraad adviseert over beide voorgenomen besluiten negatief. Kern van het bezwaar van de ondernemingsraad...

Geen adviesplichtige impliciete koerswijziging

De Raad van Toezicht van een Centrum voor de Kunsten schorst de directeur en vraagt de ondernemingsraad om advies over het voornemen de directeur te ontslaan. De ondernemingsraad adviseert negatief. Omdat de gemeente mogelijk de subsidie van het centrum zal gaan verminderen, vraagt de Raad van Toezicht...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3