THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen vervangende toestemming voor dienstroosters

Een vrachtafhandelaar op Schiphol heeft de ondernemingsraad om instemming gevraagd om de roosters van de drie overgebleven dutymanagers te wijzigen. De Raad heeft geweigerd instemming te verlenen onder verwijzing naar een “Herenakkoord” uit 1994 tussen de ondernemingsraad en de ondernemer. Dit Herenakkoord...

OR weigert in te stemmen met nieuwe werktijdregeling

Een ondernemingsraad weigert in te stemmen met een nieuwe werktijdregeling. De ondernemer verzoekt daarom de kantonrechter te Breda om vervangende toestemming. Op 31 juli 2012 oordeelt de kantonrechter dat de ondernemingsraad zijn inhoudelijke bezwaren onvoldoende heeft onderbouwd en verleent hij de...

Verbod op uitvoering nietig besluit

Op tijd roept de ondernemingsraad de nietigheid in van een besluit tot wijziging van het dienstenpakket (dienstrooster). De ondernemingsraad heeft namelijk geen instemming gegeven. Toch gaat de ondernemer tot uitvoering over. De ondernemingsraad vordert in kort geding onder meer een verbod op uitvoering...

Wijziging van werktijden, de vakbond en de ondernemingsraad

De vakbond FNV komt in hoger beroep inzake de koffie- en theepauzes die bestaan binnen de sociale werkvoorziening in een gemeentelijke regio. Tweemaal per dag werd het werk collectief onderbroken voor het drinken van koffie en thee gedurende maximaal veertien minuten. Dit maakte dat de onderbrekingen...

OR verliest kort geding over invoering vierdaagse werkweek

Een werkgever wil voor een deel van zijn chauffeurs een vierdaagse werkweek invoeren. Het overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad leidt niet tot volledige overeenstemming. In kort geding eist de ondernemingsraad een verbod op de invoering. De voorzieningenrechter acht het besluit van de ondernemer...

Kantonrechter weigert vervangende toestemming

De ondernemer (een overheidsorgaan) vroeg de ondernemingsraad in te stemmen met een dienstrooster voor de brandweer. In dit dienstrooster werd uitgegaan van primaire arbeidsvoorwaarden, waarover de ondernemer na drie jaar nog steeds geen overeenstemming met de vakbonden had bereikt. De ondernemingsraad...

Vervangende toestemming wijziging dienstrooster

De ondernemingsraad stemt niet in met een wijziging van het dienstrooster. Daarop verzoekt de ondernemer aan de kantonrechter om vervangende toestemming te verlenen en met succes. De kantonrechter is van mening dat de ondernemer zwaarwegende bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische belangen heeft...

Advies Bedrijfscommissie moet eerst worden afgewacht

Een staalbedrijf wil voor een van haar onderdelen tijdelijk overgaan van een dagdienst naar een tweeploegendienst. Dit besluit is aan de ondernemingsraad meegedeeld. Omdat er volgens de ondernemingsraad sprake is van een instemmingsplichtig besluit, roept de ondernemingsraad de nietigheid van het besluit...

Voorstel wijziging nachtdienstregeling redelijk

Een cateringonderneming heeft met instemming van de vakbonden en de ondernemingsraad de bestaande nachtdienstregeling vervangen door een nieuwe nachtdienstregeling. Op grond van deze nieuwe regeling ontvangen de betrokken werknemers een lagere nachtdienstvergoeding dan onder de oude regeling. De betrokken...

Verzoek ondernemingsraad tot nakoming overeenkomst

De ondernemingsraad (or) heeft ingestemd met de wijziging van een arbeidstijdenregeling. Als gevolg van deze wijziging zouden de werknemers een lagere toelage ontvangen dan voorheen voor de wisseldiensten. In het kader van de instemmingsprocedure heeft de or daarom afspraken gemaakt met de ondernemer...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4