THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat moet de ondernemingsraad doen als de bestuurder zijn afspraken niet nakomt?

Met instemming van de ondernemingsraad zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop er met boventallig en re-integrerend personeel wordt omgegaan bij vacatures. Nu heeft de bestuurder onlangs een manager aangesteld zonder dat de vacature intern is opengesteld. Wat kan de ondernemingsraad hiertegen...

15-10-2019
ONDERWERP Bestuurder
Wat kan de ondernemingsraad doen als er een ontslag dreigt van een van onze bestuurders?

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht, en moet de Raad dan eerst volledig op de hoogte gebracht worden voordat het ontslag plaats kan vinden?

Welke informatie is voor ons zinvol om tot een advies te komen over de herbenoeming van de directeur/bestuurder?

De ondernemingsraad moet advies geven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen.

De bestuurder wil het vertrouwen in de or opzeggen. Kan hij dat doen en wat zijn dan de gevolgen?

Dat kan, zolang hij maar blijft voldoen aan de eisen van de wet. Dus de ondernemingsraad informeert, met hem overlegt en voor alle daarvoor in aanmerking komende besluiten advies- dan wel instemmingsvragen indient.