THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Zelforganisatie

In zorgorganisaties is de ontwikkeling van zelforganisatie nogal omstreden. Eén ding is zeker, de ondernemingsraad is belangrijker dan ooit, mits zij in staat is om de ontwikkeling van zelforganisatie te stimuleren.

Zelfsturende teams

In de zorg- en welzijnssector schieten zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond. De professional staat centraal, waardoor deze de klant centraal kan stellen.

Laat je niet opjagen in de besluitvorming

We leven in een maatschappij waar alles snel moet gaan. Ook in de ondernemingsraad hebben we te maken met krappe deadlines en rigide tijdsverwachtingen van de bestuurder en van de achterban. Zorg ondanks de tijdsdruk dat de ondernemingsraad uitstraalt dat het alles onder controle heeft en in alle kalmte...

Instellen commissies

De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid op eigen initiatief een of meer commissies in te stellen. Een ondernemingsraad zal commissies instellen indien dit nodig is om zijn taak goed te kunnen vervullen. Van belang is dat de Raad dit in goed overleg met de ondernemer doet. Er zijn drie soorten commissies...

Financiering van faciliteiten

De ondernemingsraad zal, wil hij zijn taken behoorlijk kunnen uitoefenen, bepaalde kosten moeten maken, zoals het aanschaffen van vakliteratuur en reiskosten. Deze kosten zijn zeer verschillend van aard. De ondernemer is wettelijk verplicht de kosten te dragen, voor zover deze te maken hebben met het...

Geheimhouding, vertrouwelijke informatie en openbare informatie

De ondernemer kan de ondernemingsraad geheimhouding opleggen (artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden). De ondernemingsraad kan overigens ook, al komt dat aanzienlijk minder vaak voor, zichzelf geheimhouding opleggen, evenals een commissie. Degene die de geheimhouding oplegt, dit is in de meeste...

Raadplegen deskundigen

De ondernemingsraad heeft de bevoegdheid deskundigen uit te nodigen voor het bijwonen van een overleg- of een vergadering van de ondernemingsraad zelf. Het uitnodigen van deskundigen brengt over het algemeen altijd wel kosten met zich mee. Met name wanneer het deskundigen van buiten de onderneming betreft,...

Faciliteiten commissies

Een aantal soorten commissies heeft het recht op dezelfde faciliteiten als de ondernemingsraad. Wanneer de ondernemingsraad een ambtelijk secretaris kent, kan worden afgesproken dat deze ook de commissie(s) ondersteunt.

Soorten commissies

De ondernemingsraad kan drie soorten commissies instellen, namelijk:

Adviesopdracht deskundige

De ondernemer deelt zo spoedig mogelijk aan de ondernemingsraad zijn voornemen mee tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming over een aangelegenheid waar de ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht over heeft. Daarbij dient hij uiteraard ook de tekst van...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2