THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen

Een platform van een ondernemingsraad is een samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ondernemingsraden die voor dezelfde opgave staan of een gezamenlijk doel hebben.

Geen ambtelijk secretaris?

Ondernemingsraden hoeven niet alles zelf te doen. Zaken als verslaglegging van vergaderingen, adviezen formuleren en bijeenkomsten organiseren, laten veel ondernemingsraden over aan een vakvrouw of –man: de ambtelijk secretaris.

Plan van aanpak voor beginnende ondernemingsraadsleden

Op een doodgewone werkdag stapt er een collega op je af die de magische woorden spreekt: “Er komen weer verkiezingen voor de ondernemingsraad aan. De ondernemingsraad ... is dat niets voor jou?” Na een korte aarzeling zeg je “Ja, lijkt me leuk!” En voor je het weet sta je op de kandidatenlijst en ben...

Zittingsduur ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat de leden van de ondernemingsraad om de drie jaar tegelijkertijd aftreden. De ondernemingsraad kan echter in zijn reglement afwijken van deze door de wet vastgestelde zittingsduur en kan daarbij kiezen uit vier mogelijkheden om een zittingsduur vast te stellen....

Samenstelling en bevoegdheden COR

De centrale ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit en door leden van de onderliggende ondernemingsraden. Hoe de samenstelling precies is kan de COR zelf in zijn reglement bepalen.

De voorzitter van de ondernemingsraad

Als je bent gekozen binnen de ondernemingsraad als voorzitter, dan wordt er best wel veel van je verwacht. Je moet een goede coach zijn, kunnen delegeren en mensen aanspreken op ongewenst vergadergedrag. Ook de bestuurder richt zich eerder op de voorzitter dan de rest van de ondernemingsraad en dat kan...

Wie heeft er gelijk?

Binnen de ondernemingsraad kunnen de meningsverschillen tussen ondernemingsraadsleden snel een eigen leven gaan leiden. Gek genoeg komt het vaak voor dat de strijdende partijen het helemaal niet zo oneens zijn met elkaar over de inhoud. Als je de mening van het andere ondernemingsraadslid erkent en waardeert,...

Zittingsduur ondernemingsraadsleden

Leden van de ondernemingsraad worden gekozen voor een bepaalde zittingsduur. Deze zittingsduur is in beginsel drie jaar (artikel 12 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Na deze drie jaar zijn de gekozen ondernemingsraadsleden herkiesbaar, zodat zij nog voor een tweede of derde, vierde etc....

Tussentijdse vacatures en uitsluiting OR-leden

De ondernemingsraad dient in het reglement een regeling te treffen voor de vervulling van tussentijdse vacatures die zich tijdens de zittingsperiode kunnen voordoen. Ook kunnen ondernemingsraadleden op verzoek van de ondernemingsraad of bestuurder worden uitgesloten als blijkt dat zich onregelmatigheden...

Taken voorzitter en secretaris

Zodra de ondernemingsraad in werking treedt, kiest hij uit zijn midden een voorzitter voor de komende zittingsperiode, en eventueel een of meer plaatsvervangers van de voorzitter (artikel 7 van de WOR). De ondernemingsraadleden kiezen naast de voorzitter uit hun midden ook een secretaris. De ondernemingsraad...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2