THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Code pensioenfondsen

Specifiek voor het functioneren van het bestuur van pensioenfondsen is er op 1 januari 2014 de Code Pensioenfondsen opgesteld door de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Pensioenfederatie. De STAR is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland...

Pensioenwet en medezeggenschap

Medezeggenschap zoals deze in de Pensioenwet wordt beschreven, richt zich primair op de deelnemers waarbij het pensioen binnen een pensioenfonds is opgebouwd. Wanneer het pensioen is opgebouwd bij een verzekeraar, bestaat in principe geen medezeggenschap door middel van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan....

Medezeggenschap en pensioen

Ondernemingsraden hebben diverse rechten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De inspraak bij pensioenuitvoerders kent echter een eigen vorm van medezeggenschap. De Pensioenwet (PW) regelt de inspraak van de betrokkenen.

Aanvullend pensioen

De clichés kloppen helemaal: pensioen is voor veel mensen ver weg en ingewikkeld. Daar is de laatste tijd nog een ander feit bijgekomen: voor vrijwel iedereen valt het pensioen nu lager uit dan vroeger. Werk aan de winkel voor de ondernemingsraad?

Keuzemogelijkheden aanvullend pensioen

Pensioen dat medewerkers opbouwen via een werkgever, is gebonden aan strikte regels met verschillende keuzemogelijkheden. Die werken niet voor iedereen hetzelfde. Goed als de ondernemingsraad hiervan op de hoogte is.

Pensioenovereenkomsten

Het recht op instemming op grond van artikel 27 lid 1a van de WOR is beperkt tot het recht op instemming als de ondernemer een overeenkomst met een pensioenverzekeraar aangaat, wijzigt of verbreekt.

WAB: wat te doen met het pensioen van de payroller?

Het kabinet wil niet dat payroll kan worden gebruikt als manier om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en wil dit met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aanpakken. Een van de maatregelen, is dat een payroller recht krijgt op een adequate pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van zijn collega’s...

18-10-2019
ONDERWERP Pensioenen
DOSSIER WAB
Artikel 27 WOR lid 1 sub a - Pensioenregelingen

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, van een winstdelingsregeling of van een spaarregeling (artikel 27 lid 1 sub a WOR).