THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Invloed op het besluit

Het recht op instemming betekent: de mogelijkheid om wel of niet akkoord gaan met het besluit van de bestuurder. Dat is mooi, maar het kan nog mooier: de bestuurder tot een ander besluit brengen.

Gebruik het instemmingsrecht om afspraken te maken

Sommige risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E’s) worden opgesteld zonder dat daar één persoon van de werkvloer aan te pas komt. Het laat zich raden dat kwaliteit en draagvlak dan te wensen overlaten. Gelukkig zijn er manieren om het beter te doen.

Instemmingsaanvraag

De wet stelt een paar formele eisen aan de instemmingsvraag. De eerste is dat deze schriftelijk is. De tweede dat de ondernemer een overzicht geeft van de beweegredenen tot zijn besluit; dus zeg maar: wat hem ertoe brengt om het besluit te willen nemen. De derde is dat hij een overzicht geeft van de...

Onthouding instemming

Het behoort tot de mogelijkheden dat de ondernemingsraad zijn instemming aan een voorgenomen besluit onthoudt, en de bestuurder dat besluit desondanks neemt. Het is eveneens mogelijk dat de bestuurder het besluit neemt zonder dat hij instemming heeft gevraagd. In die gevallen is het besluit nietig, als...

Nietigheid besluit

Een besluit over een onderwerp dat onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad, of zonder vervangende toestemming van de kantonrechter of het Gerechtshof, is nietig. De ondernemingsraad moet zich dan wel binnen een maand op de nietigheid...

Communicatie bij instemming

In het adviesrecht gaat het vaak om nieuwe beleidsbesluiten, terwijl in een instemmingsprocedure bestaande zaken zoals arbeidsvoorwaarden ter instemming kunnen worden voorgelegd. Soms moet de bestuurder instemming aan de ondernemingsraad vragen. In artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)...

Kernbegrippen instemmingsrecht

Een kernbegrip in het wettelijke instemmingsrecht is het begrip “voorgenomen besluit”. Het instemmingsrecht is, evenals dat het geval is bij het adviesrecht, als het ware ingebed in het besluitvormingsproces van de bestuurder. Zolang de bestuurder geen voorgenomen besluit neemt, is er ook geen sprake...

Instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat de in dat artikel genoemde besluiten slechts met instemming van de ondernemingsraad kunnen worden genomen. Lid 1 van het artikel bevat een limitatieve opsomming. Dat neemt niet weg dat ook besluiten die dicht tegen de in het artikel genoemde...