THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring moet sinds 1 januari 1998 voldoen aan de regels van de Wet op de medische keuringen (WMK). Deze wet heeft betrekking op keuringen in verband met het aangaan van arbeidsovereenkomsten, levens- en pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Doordat werkgevers steeds meer te...

Ondernemingsraad en cao

In de meeste ondernemingen waar ondernemingsraden actief zijn, is een cao geldig. Dat kan een ondernemingscao of een bedrijfstakcao (ook wel sectorcao genoemd) zijn. De ondernemingsraad, en elk ondernemingsraadslid, heeft in dat geval vanuit diverse rollen met de cao te maken.

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling is de fiscale behandeling van de voordelen die een werkgever aan zijn werknemers toekent in de vorm van geld, zoals de meeste (onkosten)vergoedingen, of in de vorm van goederen, zoals het kerstpakket, bedrijfskleding etc. (verstrekkingen). Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling...

Juridisch kader arbeidsvoorwaarden

Ondernemingsraden raken in toenemende mate betrokken bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in hun onderneming . In ondernemingen waar geen cao geldt, gebeurt dat soms in de plaats van de vakorganisaties. Maar in steeds meer bedrijven zien we dat de ondernemingsraad actief is op dit terrein, terwijl...

Arbeidsvoorwaarden en ondernemingsraad

De laatste jaren is de rol van ondernemingsraden op de terreinen sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden onmiskenbaar toegenomen. Voor zover bekend gaat hen dat redelijk af. Dat neemt niet weg dat het de meeste ondernemingsraden niet makkelijk valt om deze rol goed te spelen. Met name de vraag waar zij...

Een belonings- of een functiewaarderingssysteem

Een functiewaarderingssysteem is een methodiek met behulp waarvan de zwaarte van de functies in de onderneming ten opzichte van elkaar wordt vastgesteld. Daarbij wordt veelal aan iedere functie, op grond van een analyse van de functiebeschrijving, een aantal punten toegekend.

Informatie over beloningsverhoudingen

De ondernemer dient een keer per jaar schriftelijk informatie te verstrekken over:

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Op de vraag wat arbeidsvoorwaarden zijn, valt geen eenduidig antwoord te geven. Dat wil zeggen, je kunt ze niet aanwijzen: “dat is wel een arbeidsvoorwaarde en dat is het niet”. Iets is pas een arbeidsvoorwaarde als werknemer en werkgever zijn overeengekomen dat een arbeidsvoorwaarde te laten zijn. De...

Beloning

De beloning wordt tot de belangrijkste arbeidsvoorwaarden gerekend. Zo gaat bij cao-onderhandelingen doorgaans de meeste media-aandacht uit naar het percentage loonsverhoging dat in de cao is overeengekomen. Ook de individuele medewerker heeft, vooral bij sollicitaties of promotie, meestal ruime belangstelling...