THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Privacy bij ziekte in de knel

Mag een leidinggevende bij een ziekmelding vragen naar de aard van de ziekte? Welke medische informatie mag een bedrijfsarts doorgeven aan de werkgever?

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid wordt de werkgever door middel van de ontslaggrond gebonden aan een bepaalde route. Indien er sprake is van een bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte zal de werkgever de arbeidsovereenkomst op moeten zeggen. Daarvoor heeft hij toestemming...

Diverse aspecten inzake de beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Als de werknemer (of de werkgever) het niet eens is met een beslissing van de werkgever (of werknemer) om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of als hij vindt dat hij aanspraak maakt op enige vergoeding en de werkgever (of werknemer) niet bereid is die uit te betalen, dan zal hij naar de rechter moeten...

Bijzondere beëindigingen van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. In de meeste gevallen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het betekent dat deze doorloopt en niet automatisch eindigt. Het Burgerlijk Wetboek sluit niet uit dat een arbeidsovereenkomst ook na deze leeftijd...

Ontslag op staande voet

Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. Ontslag op staande voet betekent dat een arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd. Het betekent bijvoorbeeld dat de toepasselijke opzegtermijn niet in acht wordt genomen. Ook hoeft de werkgever geen toestemming...

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op verschillende manieren tot een einde komen. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst opzeggen of de werkgever en de werknemer kunnen samen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Een andere...

Beëindiging arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer

De opzegging van de arbeidsovereenkomst is van oorsprong dé manier om een arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Deze opzegging kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden. Opzegging van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden door de werkgever, maar ook door de werknemer.

Beëindiging arbeidsovereenkomst in overleg

Soms zijn zowel werkgever als werknemer van mening dat het beter is om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Als in dat geval de werknemer ervoor kiest om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan dat consequenties hebben voor zijn WW-uitkering. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst echter gaat...

Beëindiging arbeidsovereenkomst van rechtswege

In het Nederlandse arbeidsrecht kennen we twee soorten arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een bepaalde tijdsduur. Dat kan een kalendermatige tijdsperiode zijn,...

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en werkgever is een overeenkomst die niet oneindig door loopt. Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De wet kent grofweg vier beëindigingswijzen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2