THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Zetelverdeling GOR niet in strijd met goede toepassing van WOR

Als een achttal ondernemers een groepsondernemingsraad (GOR) instelt, is één van de betrokken ondernemingsraden het niet eens met de beoogde zetelverdeling. Deze ondernemingsraad meent dat hij recht heeft op meer zetels, gelet op het aantal werknemers in zijn onderneming. De kantonrechter oordeelt echter...

Afwijkende zetelverdeling conform ratio van de WOR

De Departementale Ondernemingsraad (DOR) van een overheidsinstelling heeft twee geledingen, waarvan er één getalsmatig is oververtegenwoordigd doch alsnog een minderheid van de zetels heeft. Het DOR reglement bevat een aanvullende constructie waarmee de belangen van de minderheid worden beschermd. Is...

Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist

In het reglement van de ondernemingsraad is de situatie dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt, niet geregeld. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die...

Instelling en zetelverdeling centrale ondernemingsraad

Een gemeente kent zes ondernemingsraden en wil een centrale ondernemingsraad (COR) instellen. In de COR krijgt iedere ondernemingsraad één zetel. Dit terwijl een van de betrokken ondernemingen meer personeelsleden kent dan de andere vijf ondernemingen samen. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt op 16 juli...

Instelling rijks-OR toegestaan, maar zetelverdeling niet representatief

De Staat der Nederlanden wil overgaan tot instelling van een rijksbrede ondernemingsraad. De ondernemingsraden van het ministerie van V&J tekenen bezwaar aan, onder meer vanwege de zetelverdeling. Het Gerechtshof Den Haag wijst de bezwaren tegen de instelling zelf op 16 januari 2016 af, maar geeft de...

Instelling COR mag, maar samenstelling moet worden aangepast

Een ondernemingsraad verzet zich tegen instelling van een Centrale Ondernemingsraad (COR), en ook tegen de in zijn ogen scheve samenstelling van de COR. De kantonrechter Oost-Brabant staat op 1 september 2014 de instelling van de COR toe, maar geeft de ondernemingsraad gelijk op het punt van de same...

Aantal zetels nieuwe OR en zetelverdeling in de COR

Per 2013 gaan acht divisies van een zorggroep over in vier zorgbedrijven. Voor één van die zorgbedrijven wordt een bijzondere ondernemingsraad opgericht. In april 2014 besluit de ondernemer tot hervorming van de medezeggenschapsstructuur. Per zorgbedrijf wordt één ondernemingsraad ingesteld. De nieuwe...

Herverdeling zetels GOR wijkt af van SER-voorbeeldreglement

Bij een bedrijf is een gemeenschappelijke ondernemingsraad ingesteld. In augustus 2017 heeft de ondernemingsraad het reglement herzien en wordt onder meer voortaan gekozen vanuit één kiesgroep. De werkgever is het hier niet mee eens, en heeft de zetels voor de ondernemingsraad herverdeeld. De samenstelling...