THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad

Van de actieve rechten die de ondernemingsraad krachtens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft, wordt het initiatiefrecht het minst gebruikt. Toch is dit de enige bevoegdheid van de ondernemingsraad waar geen voorgenomen besluit van de ondernemer aan ten grondslag hoeft te liggen. Gebruik maken...

Hoe komt een wet tot stand?

Wetten zijn niet statisch en kunnen door nieuwe inzichten veranderen. Hoe komt een wet of wetswijziging eigenlijk tot stand?

Bezwaar tegen medezeggenschapsstructuur slaagt niet

De medezeggenschapsstructuur bij het directoraat-generaal Belastingdienst wordt aangepast aan de nieuwe topstructuur. Er worden tien ondernemingsraden ingesteld, negen voor de primaire processen en één voor alle organisatieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van het primaire proces. Een (voormalige)...

Verzoek tot naleving van de WOR

Artikel 36 WOR beschrijft hoe een belanghebbende, de ondernemer of de ondernemingsraad naleving van de Wet op de ondernemingsraden bij de kantonrechter kunnen verzoeken.

SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap

Op 1 juni 2012 is een nieuwe SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van start gegaan. Met de instelling van deze commissie onderstrepen sociale partners hun betrokkenheid bij de medezeggenschap.

Op welk medezeggenschapsniveau moet de ondernemingsraad om advies of instemming gevraagd worden?

In het Rijkskantoorpand Rijnstraat 8 te Den Haag werken voor het grootste deel medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor IenW is een Departementale ondernemingsraad (DOR) ingesteld. Binnen IenW zijn twintig ondernemingsraden actief. Eén ondernemingsraad heeft een geschil...

Wat te doen als je de informatie niet krijgt?

Het komt voor dat, ondanks goede pogingen, de ondernemingsraad bepaalde, door hem gewenste informatie, niet krijgt. Wat dan? Hierna volgt een aantal stappen dat er toe kan leiden dat je alsnog te weten komt wat je wilt weten. De achtergrond van een paar van deze stappen is hiervoor soms al aangegeve...

WOR in beginsel ook tijdens faillissement van toepassing

Binnen een drogisterijconcern is een ondernemingsraad ingesteld voor de Retailgroep en Retail SSC. Nadat in de loop van 2015 gesprekken over een overname van (delen van) de activiteiten niet tot resultaat hebben geleid, heeft de rechtbank Amsterdam aan de beide onderdelen surséance van betaling verleend....

Stappenplan primaat van de politiek

Over de in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) genoemde onderwerpen heeft de ondernemingsraad in beginsel adviesrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorgenomen besluit van bestuurder om werkzaamheden van de onderneming te beëindigingen dan wel in te krimpen of uit te breiden. Een belangrijk...

Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 9