THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

Toelichting artikel 46e WOR

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken werkgevers(verenigingen) en de centrales van overheidspersoneel voor de medezeggenschap te benadrukken, dient uitgangspunt te zijn dat deze nauw bij de nadere uitvoeringsregelingen van de wet betrokken zijn. Daarom bepaalt het eerste lid dat de...

Toelichting artikel 35 WOR

Ten aanzien van de centrale en groepsondernemingsraad is een aantal artikelen `van overeenkomstige toepassing' verklaard. Het betreft hier:

Toelichting artikel 35d WOR

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn (zogeheten 10– ondernemingen) kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Anders dan bij een 10-50 onderneming kan de ondernemer daartoe niet worden verplicht. Wel geldt dat de personeelsvertegenwoordiging...

Toelichting artikel 27 lid 1k

Het privacy-aspect doet zich voor bij registratie van en omgang met gegevens, zoals in verband met (medische) keuringen, ziekteverzuim enzovoort. De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het vaststellen van procedures hieromtrent is wenselijk ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de...

Toelichting artikel 27 lid 1m

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet is een gevolg van Europese rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van werknemers die misstanden aan de kaak durven te stellen, de zogeheten klokkenluiders.

Toelichting artikel 27 lid 2

De ondernemer dient zijn voorgenomen besluit gemotiveerd en schriftelijk aan de ondernemingsraad ter instemming voor te leggen, onder vermelding van de te verwachten gevolgen voor de werknemers.

Toelichting artikel 27 lid 1a

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad aangaande pensioen ingrijpend gewijzigd. Eerst hing de invulling van de bevoegdheid van de ondernemingsraad op het terrein van pensioenen samen met de pensioenuitvoerder. Er was alleen sprake van instemmingrecht indien de pensioenregeling...

Toelichting artikel 27 lid 1d

Arbeidsomstandigheden (arbo) is een speerpunt van ondernemingsraden. Het is een stimulerende taak (artikel 28 WOR) en op grond van dit artikel op sommige deelgebieden instemmingsplichtig. In de arbowet zijn ook bevoegdheden van de ondernemingsraad opgenomen, waaronder met ingang van 1 juli 2017 het instemmingsrecht...

Toelichting artikel 27 lid 1h

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is met name voor de sociale verhoudingen van belang. De wijze waarop het bedrijfsmaatschappelijk werk zijn taak zal gaan en kunnen uitvoeren is daarom onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4