THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verzoek tot naleving van de WOR

Artikel 36 WOR beschrijft hoe een belanghebbende, de ondernemer of de ondernemingsraad naleving van de Wet op de ondernemingsraden bij de kantonrechter kunnen verzoeken.

SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap

Op 1 juni 2012 is een nieuwe SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van start gegaan. Met de instelling van deze commissie onderstrepen sociale partners hun betrokkenheid bij de medezeggenschap.

Een nieuwe directeur

In het bedrijf zal een nieuwe directeur benoemd worden, die tevens de bestuurder voor het overleg met de ondernemingsraad zal zijn. De ondernemingsraad heeft in zo’n geval recht van advies ten aanzien van deze benoeming.

15-10-2019
ONDERWERP Bestuurder
Kernbegrippen instemmingsrecht

Een kernbegrip in het wettelijke instemmingsrecht is het begrip “voorgenomen besluit”. Het instemmingsrecht is, evenals dat het geval is bij het adviesrecht, als het ware ingebed in het besluitvormingsproces van de bestuurder. Zolang de bestuurder geen voorgenomen besluit neemt, is er ook geen sprake...

Het actieve en passieve recht op informatie en geheimhouding

Het recht op informatie is cruciaal voor een ondernemingsraad. Het nemen van juiste beslissingen bij het uitbrengen van een advies of het verlenen van instemming, is afhankelijk van het beschikken over accurate informatie. Het recht op informatie kent, evenals het recht op overleg, drie bronnen. Dat...

Primaat van de politiek

Het adviesrecht van een ondernemingsraad bij een overheidsonderneming kan ingeperkt zijn doordat er sprake is van het politiek primaat, dat wil zeggen dat de besluitvorming daarover toekomt aan een politiek college (gemeenteraad, provinciale staten, Staten Generaal).

Informatierecht

Het informatierecht van de ondernemingsraad betreft allereerst de verplicht door de ondernemer te verstrekken informatie als genoemd in artikel 31, lid 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft echter recht op veel meer door de ondernemer verplicht, of op verzoek van de ondernemingsraad,...

Kernbegrippen WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) start heel overzichtelijk met de opsomming van een aantal begrippen die in het vervolg van de WOR terugkomen. Voor een goed begrip van de WOR is het van belang de kernbegrippen goed te doorgronden. Sommige begrippen zijn direct duidelijk, andere behoeven een toel...

Uitgangspunten Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) dateert uit 1950. De wet is destijds ontwikkeld vanuit een behoefte uit de praktijk van het bedrijfsleven aan medezeggenschap en inspraak door een werknemersorgaan. Vanaf dat moment heeft de ondernemingsraad zich ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandige gesprekspartner...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2