THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 17 WOR

De ondernemingsraad kan zijn taak slechts naar behoren uitvoeren indien hij over faciliteiten beschikt. De faciliteiten worden beschreven in de artikelen 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden WOR.

Toelichting artikel 15 WOR

De wet onderscheidt drie soorten commissies. Het betreft hier vaste commissies (artikel 15, tweede lid), onderdeelcommissies (artikel 15, derde lid) en voorbereidingscommissies (artikel 15, vierde lid).

Toelichting artikel 14 WOR

Dat de ondernemingsraad zijn eigen werkwijze kan regelen, heeft het voordeel dat die werkwijze kan worden aangepast aan de bedrijfssituatie. De in het reglement vastgelegde werkwijze geeft bindende regels voor de huishoudelijke gang van zaken van de ondernemingsraad.

Toelichting artikel 20 WOR

Artikel 20 van de WOR bevat een uitputtende regeling van de geheimhoudingsplicht. Tussen de ondernemer en de ondernemingsraad behoeven daarover derhalve geen nadere afspraken te worden gemaakt. Wel kan de ondernemingsraad in zijn reglement een nadere regeling opnemen voor de door hem aan één van zijn...

Toelichting artikel 8 WOR

In het reglement staan de procedures die de ondernemingsraad bij zijn functioneren in acht moet nemen. Wil de ondernemingsraad voorkomen dat hem kan worden verweten zich niet aan de formele regels te hebben gehouden, dan is het zaak het reglement strikt na te leven. Juist daarom is het ook noodzakelijk...