THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 25

Artikel 25 regelt het adviesrecht van de ondernemingsraad bij ingrijpende maatregelen op bedrijfseconomisch, financieel en organisatorisch gebied. De ondernemer dient, indien zijn voorgenomen besluit een of meer van de aangelegenheden betreft genoemd in het eerste lid van artikel 25 van de Wet op de...

Toelichting artikel 25 lid 1a

In artikel 25 lid 1a ontbreekt het begrip 'belangrijk'. Het betekent dat in alle gevallen waarin de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan wordt overgedragen, advies aan de ondernemingsraad gevraagd moet worden. De overdracht van de zeggenschap kan plaatsvinden door een zogenaamde activa/passivatransactie...

Spreekplicht werkgever in geval van voorgenomen reorganisatie

De vraag die hier in twee instanties aan de orde is, is of een verzekeringsadviseur die een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten en daarna verneemt dat er reorganisatieplannen bestonden, door zijn werkgever van die reorganisatieplannen op de hoogte had moeten worden gesteld. Dat zou dan een vervroegde...

Adviesrecht bij benoeming van een bestuurder

De ondernemingsraad heeft het recht om te adviseren over het benoemen van zijn nieuwe bestuurder (zie artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden WOR). Het betreft een zogenoemd zwak adviesrecht. Het mag een advies uitbrengen, maar de inhoudelijke beslissing kan uiteindelijk niet aan de rechter worden...

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het adviesrecht kan wel worden gezien als het belangrijkste recht van de ondernemingsraad. Het betreft immers de mogelijkheid om belangrijke organisatorische (en ook vaak strategisch georiënteerde) besluiten te beoordelen. Het is dan ook een zwaar recht. Het betreffende adviesrecht is in artikel 25 WOR...

Invloed met adviesrecht

Wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit bij de ondernemingsraad neerlegt, neemt de druk op de ondernemingsraad toe. Er moet zo snel mogelijk een advies komen, waarna de bestuurder het besluit kan uitvoeren. Echter, wil de ondernemingsraad toch alle rust nemen om over het besluit inhoudelijk te...

Ontslagen bestuurder kan geen beroep doen op ontbreken advies ondernemingsraad

Een directeur/WOR-bestuurder stelt zich op het standpunt dat zijn ontslag niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de ondernemingsraad niet in de gelegenheid is gesteld om hierover vooraf te adviseren. Het Gerechtshof te Amsterdam volgt deze opvatting niet. Op 20 mei 1999 oordeelt het Hof dat het adviesrecht...