THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Quorum

Het reglement van de ondernemingsraad moet regelen hoeveel leden van een ondernemingsraad aanwezig moeten zijn om een rechtsgeldige vergadering te kunnen houden, dit wordt ook wel het quorum genoemd. Gebruikelijk is dat het quorum de helft van de leden van de ondernemingsraad plus 1 omvat. Als het quorum...

Vergaderregels: OR-reglement, voorzitter, secretariaat

De regels die van toepassing zijn voor de overlegvergadering (OV) vinden we in artikel 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin staan regels voor het geldig kunnen houden van een OV, het voorzitterschap, het secretariaat, de agenda en de aanwezigheid van deskundigen.

Samenvoeging van uren voor beraad en vergadertijd is niet juist

De Stichting Peuterspeelzalen Arnhem heeft de bemiddeling van de Bedrijfscommissie ingeroepen omtrent een aantal zaken. Zo vraagt ze de BC onder andere uit te spreken dat de ondernemer voldoende uren voor het OR-werk (72 uur per jaar per OR-lid) toekent aan de ondernemingsraad. De BC concludeert op 3...

Ondernemer mag geen limiet stellen aan vergaderuren ondernemingsraad

Een ondernemer wil ieder OR-lid jaarlijks 147 uren vrijstellen voor OR-werk. Deze uren moeten worden besteed aan vergaderingen (107 uren) en scholing (40 uren). De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector heeft op 12 november 1998 bepaald dat de ondernemer de vergadertijd van de ondernemingsraad niet...

OR mag zoveel vergaderen als (redelijkerwijs) nodig is

Een ondernemingsraad (OR) verschilt met de bestuurder van mening over de faciliteiten van de OR. De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector spreekt zich in haar advies van 20 april 1998 niet uit over de vraag hoeveel uren een OR jaarlijks precies mag besteden aan OR-werk. Dit hangt namelijk sterk af...

Toelichting artikel 17 WOR

De ondernemingsraad kan zijn taak slechts naar behoren uitvoeren indien hij over faciliteiten beschikt. De faciliteiten worden beschreven in de artikelen 17, 18 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden WOR.

Toelichting artikel 23 WOR

Artikel 23 van de WOR geeft een regeling voor de overlegvergaderingen. De ondernemer en de ondernemingsraad doen er goed aan daarnaast een reglement voor de overlegvergaderingen vast te stellen, waarin het bepaalde in de artikelen 23, 23a en 23b nader wordt uitgewerkt.

Toelichting artikel 18 WOR

Artikel 18 van de WOR geeft de ondernemingsraad het recht om de ondernemingsraad onderling in beraad en overleg te kunnen treden. Het tweede lid van dit artikel geeft de ondernemingsraad het recht op scholing en vorming. Daarnaast wordt door dit artikel ook bepaald hoeveel uren daaraan worden bestee...

De bestuurder wil het vergaderrooster bepalen. Mag de bestuurder dat?

De bestuurder wil een flinke vinger in de pap door het vergaderrooster van de ondernemingsraad te bepalen, maar ondernemingsraad wil dat zelf uitmaken. Heeft hij recht van spreken?