THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Beroepstermijn verstreken: wat nu?

Een termijn waarbinnen een ondernemingsraad tegen het bestreden besluit in beroep had kunnen gaan bij de Ondernemingskamer is verstreken. De ondernemingsraad kan dan wel de kantonrechter nog verzoeken om naleving van de wet. De kantonrechter oordeelt in dit geval dat het besluit van de ondernemer niet...

Rechter wijst vermindering van arbeidsduur ondernemingsraadslid toe

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Zij verricht zestien uur werkzaamheden voor de ondernemingsraad en is de overige acht uur werkzaam als klantadviseur. De werkneemster doet een verzoek tot aanpassing van haar arbeidsduur op grond van de Wet flexibel werken. De werkgever...

Uren voor vakbondswerk niet uitbetaald

Werknemers hebben onder werktijd deelgenomen aan een ledenraadpleging van de vakbond. Voor die uren heeft de werkgever salaris ingehouden. De betreffende vakbond stapt daarop naar de rechter. In eerste instantie oordeelt de Kantonrechter dat het loon ten onrechte is ingehouden. In hoger beroep echter...

Compensatie in tijd voor OR-werk?

Wanneer ondernemingsraadsleden werkzaamheden voor de ondernemingsraad verrichten, kunnen zij hun normale werkzaamheden niet uitvoeren. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie van het werk van hun collega’s. De ondernemingsraad van de Twentse Jeugdhuizen Almelo verzoekt de Bedrijfscommissie tot bemiddeling...

Hoeveel uur mag ondernemingsraad besteden aan OR-werk?

Een ondernemingsraad verschilt met de ondernemer van mening over de faciliteiten van de ondernemingsraad. De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector heeft op 9 september 1996 bepaald dat beide partijen op onderdelen gelijk hebben. De Bedrijfscommissie adviseert hen daarom het overleg te hervatten.

Wijziging faciliteiten ondernemingsraad

De ondernemer wil de compensatieregeling voor ondernemingsraadswerkzaamheden aanpassen. De ondernemingsraad beroept zich op eerder gemaakte afspraken. De Bedrijfscommissie is van oordeel dat de ondernemingsraad zich niet kan beroepen op de wettelijke regeling van artikel 18 van de WOR. De kantonrechter...

Ondernemingsraadswerk is ook werk

Bij een centrum waar dans- en muziekopleidingen gegeven worden, werken bijna uitsluitend deeltijders. De ondernemingsraad vindt dat de bestaande vergoedingsregeling voor ondernemingsraadsleden niet in verhouding staat tot de werkelijke tijdsbesteding en vraagt de Bedrijfscommissie om bemiddeling en advies....

Samenvoeging van uren voor beraad en vergadertijd is niet juist

De Stichting Peuterspeelzalen Arnhem heeft de bemiddeling van de Bedrijfscommissie ingeroepen omtrent een aantal zaken. Zo vraagt ze de BC onder andere uit te spreken dat de ondernemer voldoende uren voor het OR-werk (72 uur per jaar per OR-lid) toekent aan de ondernemingsraad. De BC concludeert op 3...

Ondernemer mag geen limiet stellen aan vergaderuren ondernemingsraad

Een ondernemer wil ieder OR-lid jaarlijks 147 uren vrijstellen voor OR-werk. Deze uren moeten worden besteed aan vergaderingen (107 uren) en scholing (40 uren). De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector heeft op 12 november 1998 bepaald dat de ondernemer de vergadertijd van de ondernemingsraad niet...

OR mag zoveel vergaderen als (redelijkerwijs) nodig is

Een ondernemingsraad (OR) verschilt met de bestuurder van mening over de faciliteiten van de OR. De Bedrijfscommissie voor de Welzijnssector spreekt zich in haar advies van 20 april 1998 niet uit over de vraag hoeveel uren een OR jaarlijks precies mag besteden aan OR-werk. Dit hangt namelijk sterk af...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2