THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeld gedeeltelijk uitgewerkt sociaal plan

Download hier het Word-document Tussen [. . . naam bedrijf], verder te noemen werkgever, gevestigd te [. . . plaats], en de FNV, de De Unie, de CNV Vakmensen, hierna aan te duiden als werknemersorganisaties, is overeenstemming bereikt over een sociaal plan naar aanleiding van een interne reorganisatie...

Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or

Na een reorganisatie lukt het niet om een werknemer te herplaatsen. Het sociaal plan biedt geen ruimte voor gedwongen ontslag. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het sociaal plan...

Moederbedrijf moet betalen voor sociaal plan dochter

Werknemers krijgen na een faillissement geen sociaal plan uitbetaald. Het gerechtshof Leeuwarden oordeelt op 6 december 2011 dat de moedermaatschappij in ieder geval voor een deel van de werknemers deze kosten moet betalen. De moeder heeft in aanzienlijke mate de gang van zaken bij de dochter bepaal...

Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan

Een ondernemer besluit zijn activiteiten te concentreren op één locatie. De OR adviseert negatief, onder meer omdat een sociaal plan ontbreekt. Op 16 juli 2004 oordeelt de Ondernemingskamer dat de ondernemer te weinig aandacht heeft besteed aan de gevolgen van het besluit voor de betrokken werknemers...

Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR

In het kader van een voorgenomen sluiting van een bepaalde afdeling is het de werkgever niet gelukt met de vakbonden een sociaal plan overeen te komen. De ondernemingsraad heeft echter als voorwaarde aan zijn positief advies gesteld dat de bestuurder met de vakbonden een sociaal plan afsluit. De bestuurder...

Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie

Bij een grote verzekeraar wordt de ondernemingsraad advies gevraagd op een voorgenomen reorganisatie. In het kader van de reorganisatie komen functies te vervallen, worden functies gewijzigd en ontstaan nieuwe functies. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder de voorwaarden dat (1) het sociaal...

Algemene zorgen ondernemingsraad leiden niet tot constatering negatief advies

Het staat de ondernemer vrij een sociaal plan overeen te komen met de ondernemingsraad, ook als een eerder sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen. In deze zaak bestaat tevens discussie over de vraag of de ondernemingsraad wel een positief advies heeft uitgebracht. Het Gerechtshof oordeelt dat...

Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk

Omdat er minder budget beschikbaar is voor de begeleiding van werkzoekenden met een uitkering, ziet de gemeente Leeuwarden zich genoodzaakt om te gaan reorganiseren. De gemeente wil het aantal formatieplaatsen uiteindelijk met de helft terugbrengen. Zolang er echter onderhandeld wordt over een nieuw...

Reorganisatie onredelijk

Een van oorsprong Japanse onderneming op het gebied van beeldverwerkingstechnologie, met een vestiging in Nederland, heeft bij de ondernemingsraad in het kader van een adviesaanvraag het voorgenomen besluit neergelegd tot het reorganiseren van de IT-organisatie. De ondernemingsraad heeft hierop negatief...

Sociaal plan

Een sociaal plan is bedoeld om collectieve regelingen te treffen ten behoeve van werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen bij de onderneming waar de werknemers werkzaam zijn. Het gaat dan om de sociale gevolgen van onder andere beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van de onderneming....

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3