THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeld gedeeltelijk uitgewerkt sociaal plan

Download hier het Word-document Tussen [. . . naam bedrijf], verder te noemen werkgever, gevestigd te [. . . plaats], en de FNV, de De Unie, de CNV Vakmensen, hierna aan te duiden als werknemersorganisaties, is overeenstemming bereikt over een sociaal plan naar aanleiding van een interne reorganisatie...

Over een staking en een cao

Er wordt gestaakt in een distributiecentrum. Een uitzendbureau stelt medewerkers ter beschikking aan het distributiecentrum om werk te verrichten dat is neergelegd door het personeel. Daarmee schendt zij het ‘onderkruipersverbod’. Dit is onrechtmatig tegenover de vakbonden. Het verbod richt zich niet...

Sociale informatie

De ondernemer dient aan de ondernemingsraad jaarlijks schriftelijk sociale informatie te verstrekken over de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen.

Besluit kennelijk onredelijk door ontbreken sociaal plan

Een ondernemer besluit zijn activiteiten te concentreren op één locatie. De OR adviseert negatief, onder meer omdat een sociaal plan ontbreekt. Op 16 juli 2004 oordeelt de Ondernemingskamer dat de ondernemer te weinig aandacht heeft besteed aan de gevolgen van het besluit voor de betrokken werknemers...

Algemene zorgen ondernemingsraad leiden niet tot constatering negatief advies

Het staat de ondernemer vrij een sociaal plan overeen te komen met de ondernemingsraad, ook als een eerder sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen. In deze zaak bestaat tevens discussie over de vraag of de ondernemingsraad wel een positief advies heeft uitgebracht. Het Gerechtshof oordeelt dat...

Welke rechtsgang bij niet naleving van besluit

Na een gunstig advies van de ondernemingsraad stelt een leer-werkbedrijf het formatieplan van de nieuwe organisatie vast en gaat over tot toepassing daarvan. De ondernemingsraad constateert dat er echter meer ambtenaren boventallig worden verklaard dan uit het formatieplan volgt. Bovendien handelt de...

Het ontbreken van een (financiële) vertrekregeling maakt reorganisatiebesluit niet onredelijk

Een automatiseringsconcern is voornemens om één van haar bedrijfsonderdelen te reorganiseren. In dit kader voert zij een adviesprocedure met de ondernemingsraad. De or brengt negatief advies uit, omdat hij – onder meer – meent dat het concern onvoldoende inzicht geeft in de sociale maatregelen voor de...

Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk

Omdat er minder budget beschikbaar is voor de begeleiding van werkzoekenden met een uitkering, ziet de gemeente Leeuwarden zich genoodzaakt om te gaan reorganiseren. De gemeente wil het aantal formatieplaatsen uiteindelijk met de helft terugbrengen. Zolang er echter onderhandeld wordt over een nieuw...

Sociaal plan

Een sociaal plan is bedoeld om collectieve regelingen te treffen ten behoeve van werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen bij de onderneming waar de werknemers werkzaam zijn. Het gaat dan om de sociale gevolgen van onder andere beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van de onderneming....

Sociaal plan geldt niet voor achtergebleven werknemers

Kort na een grote reorganisatie gaat de onderneming van een tapijtproducent failliet. De werknemers die ontslag worden aangezegd, doen tegenover het moederbedrijf van de tapijtproducent een beroep op het sociaal plan dat is gehanteerd voor de reorganisatie. Zij stellen dat het moederbedrijf zich op basis...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2