THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk

Het College van Bestuur van een onderwijsinstelling neemt een voorgenomen besluit om de Faculteit Religie en Theologie te reorganiseren. De ondernemingsraad is van mening dat de voorschriften uit een ondernemingsovereenkomst, de cao en de WOR niet worden nageleefd. Ook inhoudelijk heeft hij bezwaren...

Vordering naleving cao; OR niet ontvankelijk

Ondernemingsraad (OR) en ondernemer zijn het niet eens over afspraken die gemaakt zijn tijdens de afsplitsing van een andere onderneming over de naleving van de cao. De ondernemer ontkent dat de afspraken in een medezeggenschapsconvenant zijn neergelegd. Na bemiddeling en advies van de Bedrijfscommissie...

Ontbinding afgewezen; eerst moet worden overlegd met vakbonden en or

Na een reorganisatie lukt het niet om een werknemer te herplaatsen. Het sociaal plan biedt geen ruimte voor gedwongen ontslag. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat het sociaal plan...

Meningsverschil tussen ondernemer en OR maakt besluit niet kennelijk onredelijk

Een ondernemer verschilt van mening met zijn ondernemingsraad, aangaande een reorganisatie die wordt ingezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hoewel de ondernemingsraad negatief adviseert, wijkt de ondernemer in zijn besluit niet af van zijn initiële voornemen. De ondernemingsraad stelt...

Besluit tot geringe organisatiewijziging onredelijk

Binnen de Amsterdamse vestiging van een internationale onderneming wordt advies gevraagd ter zake van het voorgenomen besluit om een tweetal functies binnen een subafdeling te laten vervallen en de bijbehorende taken op te laten gaan in de andere functies binnen de eigenlijke afdeling. De ondernemingsraad...

Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR

In het kader van een voorgenomen sluiting van een bepaalde afdeling is het de werkgever niet gelukt met de vakbonden een sociaal plan overeen te komen. De ondernemingsraad heeft echter als voorwaarde aan zijn positief advies gesteld dat de bestuurder met de vakbonden een sociaal plan afsluit. De bestuurder...

Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie

Bij een grote verzekeraar wordt de ondernemingsraad advies gevraagd op een voorgenomen reorganisatie. In het kader van de reorganisatie komen functies te vervallen, worden functies gewijzigd en ontstaan nieuwe functies. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder de voorwaarden dat (1) het sociaal...

Ondernemingskamer zet fusie (even?) in de ijskast

Twee stichtingen van een landelijke vereniging besluiten te fuseren. Daartegen gaat de ondernemingsraad van één van deze stichtingen in beroep. De Ondernemingskamer oordeelt dat het besluit onredelijk is voor zover de gevolgen van de fusie voor het keurmerk van de stichting onvoldoende zijn geregeld....

Plaatsingsprocedure voldoende zorgvuldig

In het kader van een reorganisatie bij een zorginstelling zal de managementstructuur worden aangepast. Het aantal leidinggevenden wordt flink teruggebracht. Voor de benoeming van de in dat verband opengestelde functie van teammanager kunnen aangewezen werknemers deelnemen aan de plaatsingsprocedure....

Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk

Omdat er minder budget beschikbaar is voor de begeleiding van werkzoekenden met een uitkering, ziet de gemeente Leeuwarden zich genoodzaakt om te gaan reorganiseren. De gemeente wil het aantal formatieplaatsen uiteindelijk met de helft terugbrengen. Zolang er echter onderhandeld wordt over een nieuw...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 6