THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vergaderregels: OR-reglement, voorzitter, secretariaat

De regels die van toepassing zijn voor de overlegvergadering (OV) vinden we in artikel 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin staan regels voor het geldig kunnen houden van een OV, het voorzitterschap, het secretariaat, de agenda en de aanwezigheid van deskundigen.

Onjuiste toepassing reglement leidt tot ongeldige verkiezingen

In een onderneming worden voor het eerst ondernemingsraadverkiezingen gehouden. Enkele dagen na de verkiezingen wijzigt de verkiezingscommissie de uitslag. Gevolg is onder meer dat het lidmaatschap van één van de gekozen werknemers ongedaan gemaakt wordt. Hij maakt bezwaar tegen het verloop van de verkiezingen;...

Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist

In het reglement van de ondernemingsraad is de situatie dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt, niet geregeld. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die...

Tussentijdse ondernemingsraadverkiezingen

Een kandidaat, gesteund door de ondernemer, procedeert tegen de ondernemingsraad. De kandidaat wil afdwingen dat hij wordt benoemd als ondernemingsraadslid. Het Gerechtshof stelt hem in het ongelijk. De ondernemingsraad heeft volgens zijn reglement gehandeld door de kandidaat af te wijzen.

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Voorbeeldreglement SER

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is één van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen. Daarin...

Toelichting artikel 48 WOR

De ondernemer die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, maar er nog geen heeft, moet eerst een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opstellen. Het verdient sterke aanbeveling daarbij het voorbeeldreglement van de SER te volgen.

Ondernemingsraadsverkiezingen niet uitgesteld

De vakbonden willen dat de aankomende verkiezingen van de ondernemingsraad worden uitgesteld. Zij hebben grote bezwaren tegen het in het ondernemingsraadreglement opgenomen kiesgroepenstelsel. Het winkelpersoneel zou daarin ondervertegenwoordigd zijn en de leidinggevenden oververtegenwoordigd. De vakbonden...

Verkiezingsprocedure in strijd met or-reglement en WOR

De ondernemingsraad van een openbaarvervoersbedrijf organiseert verkiezingen en installeert vervolgens de nieuwe ondernemingsraad. Een vakbond vordert in kort geding herinstallatie van de afgetreden ondernemingsraad, zodat die opnieuw verkiezingen organiseert. De verkiezingsprocedure is volgens de vakbond...

Spelregels tussen ondernemingsraad en bestuurder kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd

Bij een bouwonderneming bestaan sinds een aantal jaren “Spelregels rond het lidmaatschap van de ondernemingsraad”. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad voor 50% vrijgemaakt zijn voor hun or-werkzaamheden. De bestuurder wil hierin eenzijdig wijzigen....

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2