THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vergaderregels: OR-reglement, voorzitter, secretariaat

De regels die van toepassing zijn voor de overlegvergadering (OV) vinden we in artikel 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin staan regels voor het geldig kunnen houden van een OV, het voorzitterschap, het secretariaat, de agenda en de aanwezigheid van deskundigen.

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Voorbeeldreglement SER

De bevordering van medezeggenschap in ondernemingen is één van de wettelijke taken van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER vervaardigt in dit kader een aantal informatieve publicaties op dit terrein. Daartoe behoort ook het Voorbeeldreglement ondernemingsraden met toelichting en bijlagen. Daarin...

Reglement van de ondernemingsraad

Ondernemingsraden zijn verplicht een reglement te maken (artikel 8 van de WOR). Dit reglement bevat de onderwerpen die de wet aan de ondernemingsraad heeft opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat regels voor de verkiezingsprocedure (artikel 10 WOR) en de werkwijze van de ondernemingsraad (artikel...