THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onjuiste toepassing reglement leidt tot ongeldige verkiezingen

In een onderneming worden voor het eerst ondernemingsraadverkiezingen gehouden. Enkele dagen na de verkiezingen wijzigt de verkiezingscommissie de uitslag. Gevolg is onder meer dat het lidmaatschap van één van de gekozen werknemers ongedaan gemaakt wordt. Hij maakt bezwaar tegen het verloop van de verkiezingen;...

Uitleg reglement ondernemingsraad: zetelverdeling onjuist

In het reglement van de ondernemingsraad is de situatie dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt, niet geregeld. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die...

Tussentijdse ondernemingsraadverkiezingen

Een kandidaat, gesteund door de ondernemer, procedeert tegen de ondernemingsraad. De kandidaat wil afdwingen dat hij wordt benoemd als ondernemingsraadslid. Het Gerechtshof stelt hem in het ongelijk. De ondernemingsraad heeft volgens zijn reglement gehandeld door de kandidaat af te wijzen.

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Ondernemingsraadsverkiezingen niet uitgesteld

De vakbonden willen dat de aankomende verkiezingen van de ondernemingsraad worden uitgesteld. Zij hebben grote bezwaren tegen het in het ondernemingsraadreglement opgenomen kiesgroepenstelsel. Het winkelpersoneel zou daarin ondervertegenwoordigd zijn en de leidinggevenden oververtegenwoordigd. De vakbonden...

Verkiezingsprocedure in strijd met or-reglement en WOR

De ondernemingsraad van een openbaarvervoersbedrijf organiseert verkiezingen en installeert vervolgens de nieuwe ondernemingsraad. Een vakbond vordert in kort geding herinstallatie van de afgetreden ondernemingsraad, zodat die opnieuw verkiezingen organiseert. De verkiezingsprocedure is volgens de vakbond...

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Ondernemingsraad handelt niet in strijd met het verkiezingsreglement

De voorzieningenrechter oordeelt dat de ondernemingsraad niet in strijd handelt met het reglement of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover de vakbonden door Lijst 14 voor Hoger KLM personeel te laten meedoen aan de verkiezingen. De vordering van de vakbonden wordt daarom afgewezen.