THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Werkneemster overtreedt bedrijfsregels; ontslag ondanks lidmaatschap OR

Een werkneemster is in dienst als flight supervisor bij een aanbieder van catering voor luchtvaartmaatschappijen en werkzaam op Schiphol. Het betekent onder meer dat zij beschikt over een Schipholpas. Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze pas is kennis van de (veiligheids)voorschriften. De werkneemster...

De reikwijdte van het opzegverbod

Genieten ondernemingsraadsleden ontslagbescherming als de ondernemingsraad niet voldoet aan de vereisten die de Wet op de ondernemingsraden (WOR) daar aan stelt? Volgens de Hoge Raad is dit onder omstandigheden wel het geval.

Benadelingsprocedure bij ambtenaren kan niet via kantonrechter

Omdat een ondernemingsraad zich niet kan vinden in de disciplinaire sancties die een overheidswerkgever heeft opgelegd, legt hij de kwestie voor aan de kantonrechter. Deze is van mening dat een dergelijke kwestie is voorbehouden aan de bestuursrechter. Vervolgens wendt de ondernemingsraad zich tot (uiteindelijk)...

Ondernemingsraad bestaat nog; ontslagverbod ondernemingsraadslid

De werkgever vraagt de kantonrechter om toestemming voor ontslag van een werknemer, lid van de ondernemingsraad. Het geschil draait om de vraag of de ondernemingsraad nog bestaat, en dus of de werknemer ondernemingsraadslid is of voormalig lid. De kantonrechter Almelo oordeelt op 30 augustus 2010 dat...

Beroep op ontslagbescherming or-leden afgewezen

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbinden. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is, nu er sprake is van overgang van onderneming en hij niet meer bij de werkgever in dienst is. Verder beroept de werknemer zich op de ontslagbescherming van een ondernemingsraadslid,...

Werkgever houdt zich niet aan sociaal plan

Een werkgever verzoekt de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens een bedrijfseconomische noodzaak. De ondernemingsraad heeft met de reorganisatie ingestemd en in overleg met de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. De werknemer lijdt aan een...

Ontbinding arbeidsovereenkomst houdt geen verband met OR-lidmaatschap

Een zorginstelling dient een verzoek in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van één van haar diëtisten die tevens ondernemingsraadslid is. In verband met de voorgenomen reorganisatie is namelijk de arbeidsplaats van een aantal diëtisten komen te vervallen. De werkneemster beroept...

Onvoldoende grond voor op non-actiefstelling OR-lid

Een werknemer is sinds 1993 in dienst van een werkgever. Hij is lid van de ondernemingsraad. De werknemer heeft zich negatief uitgelaten over persoon X, die op de nominatie stond als bestuurder te worden aangesteld. Aan de werknemer is te kennen gegeven dat zijn arbeidsovereenkomst beëindigd zal worden...

Ondernemingsraadslid uitgesloten van OR-werkzaamheden

Als gevolg van zijn aanhoudende ongepaste gedrag, zijn ongefundeerde insinuaties en zijn solistisch handelen creëert een ondernemingsraadslid een onherstelbare vertrouwensbreuk met de ondernemer en de ondernemingsraad. Zowel de ondernemer als de ondernemingsraad willen niet meer vergaderen in zijn bijzijn....

Is de werkgever bevoegd om een OR-lid uit te sluiten?

Een werkgever schorst een ambtenaar vanwege het vermoeden van plichtsverzuim. Tegelijkertijd wordt de ambtenaar door zijn werkgever uitgesloten van werkzaamheden voor de ondernemingsraad voor de duur van de schorsing. De Centrale Raad van Beroep oordeelt op 12 maart 2015 dat enkel de kantonrechter een...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2