THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Aanvullend pensioen

De clichés kloppen helemaal: pensioen is voor veel mensen ver weg en ingewikkeld. Daar is de laatste tijd nog een ander feit bijgekomen: voor vrijwel iedereen valt het pensioen nu lager uit dan vroeger. Werk aan de winkel voor de ondernemingsraad?

Keuzemogelijkheden aanvullend pensioen

Pensioen dat medewerkers opbouwen via een werkgever, is gebonden aan strikte regels met verschillende keuzemogelijkheden. Die werken niet voor iedereen hetzelfde. Goed als de ondernemingsraad hiervan op de hoogte is.

Checklist beoordelen pensioenoverleg

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom de pensioenen met de bestuurder. Als het overleg achter de rug is, kijk eens terug op de overlegvergadering. Gebruik deze checklist dan om het overleg met de bestuurder te beoordelen...

Pensioenovereenkomsten

Het recht op instemming op grond van artikel 27 lid 1a van de WOR is beperkt tot het recht op instemming als de ondernemer een overeenkomst met een pensioenverzekeraar aangaat, wijzigt of verbreekt.

OR heeft geen instemmingsrecht bij wijziging uitvoeringsovereenkomst

Een verzekeringsmaatschappij wil in plaats van de bestaande pensioenregelingen voor verschillende groepen werknemers, één pensioenregeling invoeren voor alle werknemers. Op Europees niveau bestaat tevens het voornemen om alle pensioenverplichtingen samen te brengen in één Europees Pensioenfonds. Met...

Toelichting artikel 27 lid 1a

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad aangaande pensioen ingrijpend gewijzigd. Eerst hing de invulling van de bevoegdheid van de ondernemingsraad op het terrein van pensioenen samen met de pensioenuitvoerder. Er was alleen sprake van instemmingrecht indien de pensioenregeling...

Toelichting artikel 31f WOR

Artikel 31f is gelijktijdig met de wijziging van artikel 27 eerste lid onder a doorgevoerd, terzake het instemmingsrecht betreffende regelingen op grond van de pensioenovereenkomst.

Eenzijdige wijziging pensioenreglement

Een werkgever wijzigt de toeslagregeling voor het pensioen. Een voormalig werknemer eist dat die wijziging ongedaan wordt gemaakt. De rechtbank Noord-Nederland stelt hem op 16 mei 2017 in het gelijk. De werkgever was niet bevoegd tot eenzijdige wijziging van de regeling.

Artikel 27 WOR lid 1 sub a - Pensioenregelingen

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, van een winstdelingsregeling of van een spaarregeling (artikel 27 lid 1 sub a WOR).