THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Overlegvergadering

In een overlegvergadering vindt overleg plaats met de bestuurder over adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad over alle aangelegenheden die de onderneming betreffen. Dit maakt een overlegvergadering voor ondernemingsraad en ondernemer dan ook de vergadering...

Het recht op overleg

Tot 1979 maakte de directeur deel uit van de ondernemingsraad, hij was er zelfs de voorzitter van. In de wetswijziging van toentertijd waarin de ondernemingsraad een zelfstandig werknemersorgaan werd, zag tevens de overlegvergadering (OV) het licht. De overlegvergadering werd het contactmoment tussen...

Bronnen van informatie

Zorg voor informele contacten met de bestuurder. Ontmoet hem in andere situaties dan alleen de overlegvergadering. Voor alle duidelijkheid: deze contacten zijn niet bedoeld om dingen "even te regelen". Het gaat erom van elkaar beter te snappen waar het echt om gaat, wat de ander belangrijk vindt. Van...

Ondernemer verantwoordelijk voor inhoudelijk overleg

Een computerprinterbedrijf wil een aantal afdelingen herstructureren in een nieuw te vormen afdeling. De plannen hiertoe heeft de bestuurder in een overlegvergadering aan de ondernemingsraad uiteengezet door middel van een Powerpoint presentatie. Het voorgenomen besluit tot herstructurering en de personele...

De procedure van artikel 25

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden enkele procedurele voorschriften gegeven voor de behandeling van een voorgenomen besluit waarover de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen advies uit te brengen.

Ondernemer kan overleg met ondernemingsraad niet opschorten

De relatie tussen een ondernemingsraad en zijn bestuurder is zo ernstig verstoord dat de bestuurder het overleg met de ondernemingsraad opschort. De OR vraagt vervolgens de Bedrijfscommissie om bemiddeling en advies. De Bedrijfscommissie adviseert op 20 december 1995 de bestuurder en de OR om samen op...

Notulen van een overlegvergadering hoeven niet volledig te worden gepubliceerd

Een ondernemingsraad kiest ervoor om de notulen van een overlegvergadering niet uitgebreid binnen het bedrijf te verspreiden. Wel valt het verslag te raadplegen op de kamer van de ondernemingsraad. Een werknemer vindt dit in strijd met de wet. Het secretariaat van de ondernemingsraad bevindt zich op...

De stoelendans aan de onderhandelingstafel

Heb je er wel eens op gelet waar je gaat zitten tijdens een overlegvergadering? De plaats die mensen kiezen tijdens een vergadering zegt veel over hun onderlinge verhoudingen. Het is in strategisch opzicht zinvol om te kijken hoe de zitplaatsen zijn verdeeld.

Toelichting artikel 23a WOR

In de overlegvergadering ontmoeten de ondernemer en ondernemingsraad elkaar. Het is echter geen orgaan dat als zodanig besluiten neemt. Wel volgt uit artikel 23b dat zowel de ondernemer als de ondernemingsraad tijdens de overlegvergadering besluiten kunnen nemen. Wanneer dit gebeurt, betekent dit voor...

Toelichting artikel 23b WOR

Op grond van het eerste lid van artikel 23b van de WOR kan de ondernemingsraad advies of instemming geven tijdens de overlegvergadering en kan de bestuurder zijn definitieve besluit onmiddellijk meedelen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2