THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeld intentieverklaring en voornemen inzake een fusie

Het bestuur van Stichting Het Baken en het bestuur van Stichting Het Honk spreken het voornemen uit over te gaan tot de vorming van een Stichting voor Kinder- en Jeugdrevalidatie.

Verkoop van de onderneming

In dit artikel wordt het verkoopproces beschreven vanuit het perspectief van de ondernemingsraad van de onderneming die verkocht wordt. De ondernemingsraad van de kopende partij speelt vanzelfsprekend ook een rol. Waar dat van nadrukkelijk belang is, wordt in een apart kader aangegeven welke specifieke...

Geen nieuwe feiten en omstandigheden

Tussen een ondernemingsraad en een ondernemer is overeengekomen dat de onderneming vooralsnog niet zal worden gesloten, maar dat gezocht zal worden naar een koper. De ondernemingsraad verwijt de ondernemer dat deze zich onvoldoende inspant, en dat er daarom sprake is van nieuwe feiten omstandigheden...

Geen ontslagbescherming op grond van de Flexwet

Opvolgend werkgeverschap op grond van artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek heeft in beginsel geen gevolgen voor anciënniteit. In deze zaak is bovendien geen sprake van opvolgend werkgeverschap. De werknemer zegt dienstbetrekking voor onbepaalde tijd op en treedt voor onbepaalde tijd in dienst van een nieuwe...

Toelichting artikel 25 lid 1a

In artikel 25 lid 1a ontbreekt het begrip 'belangrijk'. Het betekent dat in alle gevallen waarin de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan wordt overgedragen, advies aan de ondernemingsraad gevraagd moet worden. De overdracht van de zeggenschap kan plaatsvinden door een zogenaamde activa/passivatransactie...