THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ontbindingsverzoek afgewezen in verband met opzegverbod MR-lidmaatschap

Een werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Zij stelt dat werkneemster (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld door zich negatief uit te laten over het managementteam en dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. Er geldt...

Geen ontslag voor ondernemingsraadslid

Een verzekeraar is niet tevreden over het functioneren van een medewerker. De medewerker is tevens ondernemingsraadslid en zou daarvoor teveel tijd nemen. Als een verbetertraject niet tot verbetering leidt en een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet wordt geaccepteerd, verzoekt de verzekeraar de...

Verstoorde arbeidsrelatie staat los van lidmaatschap van de ondernemingsraad

Een werkneemster is sinds 1 januari 2003 in dienst bij een werkgever en lid van de ondernemingsraad. Ze is per 1 maart 2015 gedetacheerd bij de Belgische tak van de werkgever. Daar blijkt ze niet overweg te kunnen met haar leidinggevende en ze meldt zich ziek. De bedrijfsarts concludeert herhaaldelijk...

Geen opzegverbod bij ontbinding arbeidsovereenkomst OR-voorzitter

De arbeidsovereenkomst van een werknemer, tevens de voorzitter van de ondernemingsraad, wordt op de g-grond ontbonden (verstoorde arbeidsverhouding) en blijft ook in hoger beroep in stand. Het Gerechtshof is het met de kantonrechter eens dat hier geen sprake is van een opzegverbod. Het aanspreken van...

Ernstig verwijtbaar door vervalsing handtekeningen op functioneringsverslagen

Een teamleider heeft zonder formele functioneringsgesprekken met medewerkers te houden functioneringsverslagen opgemaakt en deze, voorzien van een vervalste handtekening, ingeleverd. Deze handelswijze is voor de werkgever reden om de teamleider op staande voet te ontslaan. Zowel de kantorenrechter als...

Mag een persoonlijk betrokken ondernemingsraadslid meepraten bij een reorganisatie?

In het reorganisatieplan waarover de ondernemingsraad een adviesaanvraag heeft ontvangen, dreigt één van de ondernemingsraadleden boventallig te worden. Mag het lid nu wel in dit adviesproces betrokken worden?

Afwijzing verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst ondernemingsraadslid

Een werknemer, tevens lid van de (centrale) ondernemingsraad, wordt door zijn werkgever beticht van schending van zijn geheimhoudingsplicht als ondernemingsraadslid en een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever dient op die gronden een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter te Utrecht. De kantonrechter...

Ontslag op staande voet voormalig ondernemingsraadslid

Een werknemer is vier jaar lid geweest van de ondernemingsraad van de werkgever. Er gold voor hem een geheimhoudingsplicht en hij was op grond van zijn arbeidsovereenkomst gebonden aan een geheimhoudingsbepaling. Als blijkt dat de werknemer zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, ontslaat de werkgever...

“Lekken” geheime adviesaanvraag is geen grond voor ontbinding

Een werknemer, tevens ondernemingsraadslid, stuurt een e-mail naar de vakbondsbestuurder. Het betreft een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad, die onder embargo door de werkgever is verstrekt. Daarop verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat er geen...

Rechtspositie ondernemingsraadleden

De medezeggenschap dient zich onafhankelijk op te kunnen stellen binnen de onderneming, dus vrij van invloeden van binnen de organisatie, denk aan werknemers of bestuurders, en vrij van invloeden van buiten de onderneming, denk aan vakbonden of lobbyorganisaties. Wanneer individuele leden bij hun functioneren...