THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

Toelichting artikel 48 WOR

De ondernemer die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, maar er nog geen heeft, moet eerst een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opstellen. Het verdient sterke aanbeveling daarbij het voorbeeldreglement van de SER te volgen.

Toelichting artikel 46d WOR

De bestuurder oefent alleen dan wel tezamen met anderen de hoogste zeggenschap uit bij de leiding van de arbeid. Bij een ministerie wordt de feitelijke leiding van de arbeid in de praktijk veelal niet door de minister uitgeoefend, maar door hem overgelaten aan bepaalde ambtenaren. Hetzelfde geldt ook...

Toelichting artikel 46e WOR

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken werkgevers(verenigingen) en de centrales van overheidspersoneel voor de medezeggenschap te benadrukken, dient uitgangspunt te zijn dat deze nauw bij de nadere uitvoeringsregelingen van de wet betrokken zijn. Daarom bepaalt het eerste lid dat de...

Toelichting artikel 34 WOR

De centrale ondernemingsraad kan op drie wijzen worden samengesteld. De hoofdregel is dat de leden van de centrale ondernemingsraad worden gekozen door en uit de leden van de ondernemingsraden waarvoor de centrale ondernemingsraad is ingesteld. Indien er een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld,...

Toelichting artikel 33 WOR

De wet maakt het mogelijk dat een groeps- of centrale ondernemingsraad wordt ingesteld in het geval de ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingsraden heeft (tezamen hebben) ingesteld.

Toelichting artikel 14 WOR

Dat de ondernemingsraad zijn eigen werkwijze kan regelen, heeft het voordeel dat die werkwijze kan worden aangepast aan de bedrijfssituatie. De in het reglement vastgelegde werkwijze geeft bindende regels voor de huishoudelijke gang van zaken van de ondernemingsraad.

Toelichting artikel 2 WOR

De ondernemer is tot het instellen van een ondernemingsraad verplicht indien in de door hem in stand gehouden onderneming in de regel ten minste vijftig werknemers werkzaam zijn. De woorden 'in de regel' duiden op een zekere continuïteit, zodat gemiddeld ten minste vijftig werknemers in de onderneming...

Toelichting artikel 7 WOR

Zelden bestaat over artikel 7 van de WOR een geschil, maar in een procedure bij de Hoge Raad is door de ondernemer het verweer gevoerd dat de ondernemingsraad niet-ontvankelijk diende te worden verklaard omdat de naam van de voorzitter niet vermeld stond op het inleidende processtuk.

Toelichting artikel 6 WOR

Het aantal leden van de ondernemingsraad is afhankelijk van het aantal in de onderneming werkzame personen. Het eerste lid van artikel 6 van de WOR geeft uitsluitend een regeling voor de ondernemingsraad en niet tevens voor onderdeelcommissies, de groepsondernemingsraad of de centrale ondernemingsra...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2