THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Nieuwe medezeggenschap: van ego naar eco

“From eco to eco” is de sloganachtige term waarmee we aanduiden dat we langzaam in een nieuw tijdperk komen. De transitie waar we voor staan wordt ook wel gekenschetst als de overgangen van het denken van “what’s in it for me” naar “what’s in it for us”. Daar kunnen we in de medezeggenschap ook wat ...

Geen rol voor ondernemingsraad bij vormgeving nieuwe medezeggenschap

Een bedrijf wordt (in juridische zin) gesplitst. De oude ondernemingsraad wil invloed op de vormgeving van de medezeggenschap in de nieuw opgerichte onderdelen. De kantonrechter te Zutphen wijst dat verzoek op 28 januari 2020 af, en constateert dat de Nederlandse wetgeving op dit punt niet op orde i...

Historie van de ondernemingsraad

Reeds voor de Wet op de ondernemingsraden van 1950 bestonden in enige ondernemingen overlegorganen. Doorgaans heetten zij ‘kernen’ of ‘personeelscommissies’. Het zijn de eerste vormen van medezeggenschap die binnen ondernemingen ontstonden.

Toelichting artikel 46a WOR

Met het gewijzigde artikel 46a heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een nieuwe taak gekregen: het bevorderen van de medezeggenschap.

Toelichting artikel 48 WOR

De ondernemer die verplicht is een ondernemingsraad in te stellen, maar er nog geen heeft, moet eerst een voorlopig reglement voor de ondernemingsraad opstellen. Het verdient sterke aanbeveling daarbij het voorbeeldreglement van de SER te volgen.

Toelichting artikel 46d WOR

De bestuurder oefent alleen dan wel tezamen met anderen de hoogste zeggenschap uit bij de leiding van de arbeid. Bij een ministerie wordt de feitelijke leiding van de arbeid in de praktijk veelal niet door de minister uitgeoefend, maar door hem overgelaten aan bepaalde ambtenaren. Hetzelfde geldt ook...

Toelichting artikel 46e WOR

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken werkgevers(verenigingen) en de centrales van overheidspersoneel voor de medezeggenschap te benadrukken, dient uitgangspunt te zijn dat deze nauw bij de nadere uitvoeringsregelingen van de wet betrokken zijn. Daarom bepaalt het eerste lid dat de...

Toelichting artikel 34 WOR

De centrale ondernemingsraad kan op drie wijzen worden samengesteld. De hoofdregel is dat de leden van de centrale ondernemingsraad worden gekozen door en uit de leden van de ondernemingsraden waarvoor de centrale ondernemingsraad is ingesteld. Indien er een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld,...

Toelichting artikel 33 WOR

De wet maakt het mogelijk dat een groeps- of centrale ondernemingsraad wordt ingesteld in het geval de ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingsraden heeft (tezamen hebben) ingesteld.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3