THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verkiezingen voor de onderemingsraad

Wanneer moeten er verkiezingen worden georganiseerd, en wie mogen er in de ondernemingsraad? https://platform.vixyvideo.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/400/uiconf_id/23452436/entry_id/0_4ykxfbyh/embed/iframe?

Ter beschikking stellen van ruimte voor oprichten ondernemingsraad

De FNV Horecabond verzoekt de kantonrechter om een ondernemer te veroordelen tot het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad. Onder deze druk komt de ondernemer met een plan. Er meldt zich echter niemand als kandidaat, waarop wordt besloten voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De...

Toelichting artikel 12 WOR

De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van de zittingsduur van drie jaar, genoemd in het eerste lid. Daarbij kan de ondernemingsraad kiezen tussen een zittingsduur van twee jaar, of een van vier jaar. Alleen bij een zittingstermijn van vier jaar kan de ondernemingsraad tevens een rooster...

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Volgen er nieuwe verkiezingen als de gehele ondernemingsraad aftreedt?

De gehele ondernemingsraad is afgetreden. Voor de nieuwe ondernemingsraad hebben zich vijf personen gemeld en er mogen zeven personen totaal in de ondernemingsraad zitten. Moeten er nu verkiezingen worden gehouden of kunnen deze vijf aangemelde personen direct plaatsnemen in de ondernemingsraad.

Stappenplan werving OR-leden

Het winnen van medewerkers voor de goede zaak is voor de ondernemingsraad een vak apart.

Verkiezingen

Een ondernemingsraad is het instrument bij uitstek om het management in staat te stellen in te spelen op het gedachtegoed dat onder de medewerkers leeft. Het is zaak om in de ondernemingsraad die mensen te kiezen die om zich heen kijken. Die knelpunten op juiste wijze weten te schatten. Die inzicht hebben...