THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen

Een platform van een ondernemingsraad is een samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ondernemingsraden die voor dezelfde opgave staan of een gezamenlijk doel hebben.

Plan van aanpak voor beginnende ondernemingsraadsleden

Op een doodgewone werkdag stapt er een collega op je af die de magische woorden spreekt: “Er komen weer verkiezingen voor de ondernemingsraad aan. De ondernemingsraad ... is dat niets voor jou?” Na een korte aarzeling zeg je “Ja, lijkt me leuk!” En voor je het weet sta je op de kandidatenlijst en ben...

Zittingsduur ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden bepaalt dat de leden van de ondernemingsraad om de drie jaar tegelijkertijd aftreden. De ondernemingsraad kan echter in zijn reglement afwijken van deze door de wet vastgestelde zittingsduur en kan daarbij kiezen uit vier mogelijkheden om een zittingsduur vast te stellen....

De voorzitter van de ondernemingsraad

Als je bent gekozen binnen de ondernemingsraad als voorzitter, dan wordt er best wel veel van je verwacht. Je moet een goede coach zijn, kunnen delegeren en mensen aanspreken op ongewenst vergadergedrag. Ook de bestuurder richt zich eerder op de voorzitter dan de rest van de ondernemingsraad en dat kan...

Toelichting artikel 7 WOR

Zelden bestaat over artikel 7 van de WOR een geschil, maar in een procedure bij de Hoge Raad is door de ondernemer het verweer gevoerd dat de ondernemingsraad niet-ontvankelijk diende te worden verklaard omdat de naam van de voorzitter niet vermeld stond op het inleidende processtuk.

Toelichting artikel 6 WOR

Het aantal leden van de ondernemingsraad is afhankelijk van het aantal in de onderneming werkzame personen. Het eerste lid van artikel 6 van de WOR geeft uitsluitend een regeling voor de ondernemingsraad en niet tevens voor onderdeelcommissies, de groepsondernemingsraad of de centrale ondernemingsra...

Wie heeft er gelijk?

Binnen de ondernemingsraad kunnen de meningsverschillen tussen ondernemingsraadsleden snel een eigen leven gaan leiden. Gek genoeg komt het vaak voor dat de strijdende partijen het helemaal niet zo oneens zijn met elkaar over de inhoud. Als je de mening van het andere ondernemingsraadslid erkent en waardeert,...

Hoe richten ondernemingsraden een Centrale ondernemingsraad op?

Voor een holding van ongeveer dertig bedrijven met elk een ondernemingsraad wil de directie een centrale ondernemingsraad (COR) in het leven roepen. Uit hoeveel personen gaat zo’n COR bestaan en hoe is de verdeling?

Wijziging aantal in de onderneming werkzame personen

In elke onderneming is het aantal werknemers aan verandering onderhevig. In bepaalde bedrijven, zoals ondernemingen die veel werknemers in dienst hebben met een contract voor bepaalde tijd, veel met uitzendkrachten of gedetacheerden werken, kan het aantal werknemers per jaar enorm verschillen.

Teambuilding: rollen en taken

In dit artikel wordt stilgestaan bij teambuilding en wordt het zogenoemde ‘teameffectiviteitsmodel’ besproken. Dat is een overzichtelijk model waarmee het functioneren van teams kan worden verbeterd. Het is zeer geschikt voor ondernemingsraden.