THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoge Raad: primaat van de politiek geldt bij het besluit tot privatisering

De Hoge Raad haalt in een arrest van 9 februari 2007 de eerdere beslissing van de Ondernemingskamer onderuit. Het besluit tot verzelfstandiging van de rijksinrichting De Mesdagkliniek valt volgens de Hoge Raad wel degelijk onder het primaat van de politiek, ook al zijn aan dit besluit ingrijpende personele...

De reikwijdte van het primaat van de politiek

Een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening besluit om een extern bureau onderzoek te laten verrichten naar de toekomstmogelijkheden van de sociale werkvoorziening. Dit besluit valt volgens de kantonrechter onder het primaat van de politiek. De ondernemingsraad...

Uitbesteden van werkzaamheden. Is het politiek primaat van toepassing?

Het college van B&W wil bepaalde werkzaamheden uitbesteden. Dat gaat banen kosten. Moet er nu een adviesaanvraag komen die ook dit voorgenomen besluit betreft, of hoeft het alleen te gaan over de personele gevolgen, zoals gebruikelijk bij het politiek primaat?

Maakt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verschil in de manier waarop binnen de overheid en in het bedrijfsleven met medezeggenschap wordt omgegaan?

Veel is hetzelfde, maar op onderdelen wijken de regels voor de overheid af van die voor het bedrijfsleven. Zo is daar het politiek primaat (laatste volzin artikel 23, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)).

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht als er sprake is van een besluit van drie gemeenten, die een uitvoeringsorganisatie wil realiseren?

De ondernemingsraad verwacht binnenkort een besluit om één uitvoeringsorganisatie in te stellen die wordt samengesteld uit een drietal vergelijkbare gemeentelijke diensten. Omdat het een politiek besluit is, geldt het politiek primaat, maar staan de ondernemingsraden daarmee geheel buitenspel?

Beroep op het primaat van de politiek komt te laat

De gemeente Middelburg vraagt advies over vormgeving van de samenwerking met de gemeente Vlissingen op het gebied van de belastingen. Nadat de ondernemingsraad negatief adviseerde en in beroep ging, stelde de gemeente dat het besluit onder het primaat van de politiek viel en dat de ondernemingsraad dus...

Besluit tot verhuizing valt onder primaat van de politiek

Binnen een regionale eenheid van de politie wordt besloten de ZSM-locatie te wijzigen. De ondernemingsraad ontvangt hierover een adviesaanvraag. De Raad ziet de verhuizing niet zitten en brengt een negatief advies uit. De ondernemer neemt het besluit toch en de ondernemingsraad stelt beroep in bij de...

Geen adviesrecht voor ondernemingsraad wegens primaat van de politiek

Een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit een aantal Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocaties te openen. Dat leidt tot sluiting van twee bestaande aanmeldcentra. De ondernemingsraad is niet om advies gevraagd en claimt een adviesrecht. De Ondernemingskamer oordeelt...

Geen beroep bij onverplichte adviesaanvraag onder politiek primaat

De gemeentesecretaris van de gemeente Diemen dient (onverplicht) een adviesaanvraag in bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad adviseert negatief. De gemeente besluit onverkort, waarna de ondernemingsraad beroep instelt bij de Ondernemingskamer. In de rechtsprocedure ligt de vraag voor of de ondernemingsraad...

Geen beroepsrecht bij primaat van de politiek

Dat de ondernemingsraad een bovenwettelijk adviesrecht is toegekend op onderwerpen die onder het primaat van de politiek vallen, heeft niet tot gevolg dat de ondernemingsraad ook tegen het besluit in beroep kan gaan bij de Ondernemingskamer, zo concludeert de Hoge Raad.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2