THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Is onthouden instemming door ondernemingsraad onredelijk?

De ondernemer vraagt de ondernemingsraad om instemming over een wijziging van de ploegensamenstelling. De ondernemingsraad weigert, vooral met een beroep op de weerstand van het personeel. De kantonrechter Rotterdam oordeelt op 2 maart 2018 na een afweging van de verschillende belangen dat het door de...

Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit

Download hier het Word-document Aan: [. . . naam, adressering bestuurder] Betreft: uw adviesaanvraag/instemmingsaanvraag d.d. [. . . datum] onderwerp: [. . . ] Geachte [. . .], Bij de bespreking van de ingekomen stukken is uw schrijven aan de orde gesteld. Hierbij heeft de ondernemingsraad geconstateerd...

Is een medewerkersonderzoek instemmingsplichtig?

De afdeling Human Resource Management wil het medewerkersonderzoek (mto) anders organiseren, onder andere door dit direct tijdens een bijeenkomst te laten invullen en vervolgens direct te bespreken. Is dit niet instemmingsplichtig?

Kantonrechter weigert vervangende toestemming

Een ondernemer (een overheidsorgaan) vroeg de ondernemingsraad in te stemmen met een dienstrooster voor de brandweer. In dit dienstrooster werd uitgegaan van primaire arbeidsvoorwaarden, waarover de ondernemer na drie jaar nog steeds geen overeenstemming met de vakbonden had bereikt. De ondernemingsraad...

Aanvang termijn bij instemmingsplichtig besluit

De kantonrechter oordeelt dat een ondernemingsraad ruimschoots en tijdig op de hoogte was van een kwestie, zodat de termijn voor het inroepen van de nietigheid verstreken is. De kantonrechter overweegt onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis dat de termijn voor het inroepen van de nietigheid van een...

Wijziging vacaturebeleid gemeente

De centrale ondernemingsraad (COR) van de gemeente Rotterdam claimt advies- en instemmingsrecht over een ingrijpende wijziging in het vacaturebeleid. De voorzieningenrechter Rotterdam oordeelt echter op 13 oktober 2011 dat deze bevoegdheden niet van toepassing zijn, ook niet op grond van afspraken tussen...

Pilot is geen instemmingsplichtig voorgenomen besluit

KPN heeft een pilot gehouden om te onderzoeken hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om bewuster en energiezuiniger te reizen. 42 van de ongeveer 15.000 werknemers van KPN hebben aan de pilot, die vijf maanden heeft geduurd, meegedaan. De centrale ondernemingsraad (COR) is van mening dat de pilot...