THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Onderdeelcommissie, ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad, wat stel je in?

Maakt het uit of je een ondernemingsraad met daar onder onderdeelcommissies instelt of een centrale ondernemingsraad (COR) met daaronder ondernemingsraden? En zo ja, wat is dan het verschil? Is een COR de overtreffende trap van een ondernemingsraad? Wat zijn de verschillen, en zijn er richtlijnen voor...

Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen

De kantonrechter Dordrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De reden is dat de werknemer zich niet kan of wil aanpassen aan de nieuwe structuur en werkwijze van de werkgever na een jarenlang dienstverband. Zijn nevenverzoek tot...

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR)

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR) is geschikt voor twee op elkaar lijkende situaties. De eerste situatie is dat een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt, die wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden sterk met elkaar samenhangen. De tweede situatie is dat meerdere ondernemingen...

Niet altijd een ondernemingsraad

Een stichting verzoekt de Sociaal Economische Raad (SER) om ontheffing van haar verplichting een ondernemingsraad in te stellen. De SER beslist op 6 mei 1998 dat van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad ontheffing kan worden verleend, als werknemers op andere manieren voldoende bescherming...

Bijzondere omstandigheden?

Een Stichting die een instelling voor verstandelijk gehandicapten in stand houdt verzoekt de Sociaal-Economische Raad (SER) ontheffing van de verplichting een ondernemingsraad in te stellen. Onder aanvoering van werknemer S. maakt een aantal personeelsleden hiertegen bezwaar. In eerste instantie wijst...

Geruzie over vrijwillig ingestelde ondernemingsraad

Een ondernemer en zijn ondernemingsraad verschillen van mening over de rechtsgeldige wijze van totstandkoming van de Raad. De ondernemer stelt zelfs dat er geen ondernemingsraad meer bestaat, terwijl de Raad het tegenovergestelde beweert. De kantonrechter te Breda stelt op 28 augustus 2002 de ondernemer...

Eis tot oprichting aparte or opnieuw afgewezen

Werknemers van een met sluiting bedreigd onderdeel van een groot bedrijf eisen oprichting van een aparte ondernemingsraad voor hun vestiging, die vervolgens mag adviseren over de toekomst van het bedrijf. In een in september 2011 gevoerd kort geding worden hun eisen afgewezen. Datzelfde gebeurt op 27...

Toelichting artikel 2 WOR

De ondernemer is tot het instellen van een ondernemingsraad verplicht indien in de door hem in stand gehouden onderneming in de regel ten minste vijftig werknemers werkzaam zijn. De woorden 'in de regel' duiden op een zekere continuïteit, zodat gemiddeld ten minste vijftig werknemers in de onderneming...

Toelichting artikel 4 WOR

Het tegenovergestelde van samenvoeging zoals bedoeld in artikel 3, namelijk splitsing van ondernemingen, is geregeld in het eerste lid van artikel 4. Na splitsing worden onderdelen van de onderneming als afzonderlijke ondernemingen beschouwd (tweede lid).

Toelichting artikel 3 WOR

Voor een goede toepassing van de WOR kunnen twee of meer ondernemingen tot één onderneming worden samengevoegd. Dat is mogelijk indien één ondernemer of de in een groep verbonden ondernemers twee of meer ondernemingen in stand houdt of houden.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3