THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Gebruik het informatierecht

Volgens de financiële beleidscyclus is het najaar de tijd om de begroting voor het volgend jaar vast te stellen. De ‘wensenlijstjes’ worden soms al in de zomer ingediend.

Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

De onderneming staat de koop, maar de ondernemingsraad weet nog niets. Mag de ondernemingsraad gebruik maken van het informatierecht?

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming ‘te koop’ staat. De ondernemingsraad wil graag weten hoe het staat met de plannen?

Heeft de ondernemingsraad informatierecht inzake financiële informatie? De bestuurder wil namelijk deze informatie niet geven.

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moet de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen! Hoe kan de ondernemingsraad dit aanpakken?

Moet er een overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad bij de wijziging van een kwaliteitssysteem?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie inzake een pilot werknemersbetrokkenheid?

Het bedrijf wil door een extern bureau bij wijze van pilot bij twee groepen medewerkers geanonimiseerd onderzoek laten doen naar de mate waarin ze betrokkenheid bij werk, bedrijf, sfeer en dergelijke ervaren. Is voor zo’n onderzoek de instemming van de ondernemingsraad nodig? Of mag de ondernemingsraad...

Het actieve en passieve recht op informatie en geheimhouding

Het recht op informatie is cruciaal voor een ondernemingsraad. Het nemen van juiste beslissingen bij het uitbrengen van een advies of het verlenen van instemming, is afhankelijk van het beschikken over accurate informatie. Het recht op informatie kent, evenals het recht op overleg, drie bronnen. Dat...

Gebrekkige nakoming informatieplicht

De Belastingdienst Haaglanden ziet zich door opgelegde bezuinigingen genoodzaakt de toezichtkantoren in Gouda en Rijswijk te sluiten. Alle medewerkers van de Belastingdienst Haaglanden zullen worden verhuisd naar het hoofdkantoor in Den Haag. De ondernemingsraad heeft bezwaren tegen dit besluit en brengt...

Ver(der)gaande informatieverplichting

Een ondernemingsraad vraagt om de financiële cijfers waar hij meent recht op te hebben. Nadat de tocht naar de Bedrijfscommissie niets heeft opgeleverd, verzoekt de ondernemingsraad de kantonrechter te Rotterdam om de ondernemer te verplichten de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op dit punt na te leven....

Informatierecht

Het informatierecht van de ondernemingsraad betreft allereerst de verplicht door de ondernemer te verstrekken informatie als genoemd in artikel 31, lid 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden. De ondernemingsraad heeft echter recht op veel meer door de ondernemer verplicht, of op verzoek van de ondernemingsraad,...