THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk

Het College van Bestuur van een onderwijsinstelling neemt een voorgenomen besluit om de Faculteit Religie en Theologie te reorganiseren. De ondernemingsraad is van mening dat de voorschriften uit een ondernemingsovereenkomst, de cao en de WOR niet worden nageleefd. Ook inhoudelijk heeft hij bezwaren...

De Quick Scan arbeidsvoorwaardenonderhandeling

Om adequaat te kunnen onderhandelen zullen de voorwaarden die in de quick scan genoemd worden aanwezig moeten zijn.

Opzegging van protocol met vakbonden niet onredelijk

In het kader van de overname van de aandelen in een bouwbedrijf door een concern is tussen het concern en de vakbonden een protocol overeengekomen waarin is vastgelegd wat de gevolgen zijn van de overgang, onder meer voor de arbeidsverhoudingen en voor de werknemers. Daarnaast is tussen de centrale ondernemingsraad...

Eigenaren Organon moeten advies vragen aan Advisory Board

Tussen de Raad van Commissarissen, ondernemingsraad en vakorganisaties en Organon is een overeenkomst afgesloten waarin onder meer is afgesproken dat een Advisory Board wordt ingesteld die alternatieven onderzoekt voor een op handen zijnde sluiting van de researchafdeling in Nederland. Organon besluit...

Personeelsvertegenwoordiging wint enquêteprocedure van aandeelhouder

Tussen de directie en de grootaandeelhouder rijst een conflict. De grootaandeelhouder stuurt aan op ontslag van de directie. Op dat moment richten de werknemers met steun van de directie een personeelsvertegenwoordiging (PVT) op. Bij ondernemingsovereenkomst wordt aan deze personeelsvertegenwoordiging...

Ruzie tussen OR en bestuurder over collectieve vakantiedagen

Een werkgever en de ondernemingsraad hebben een geschil over het aanwijzen van collectieve vakantiedagen tijdens de kerststop. Was de afspraak met de ondernemingsraad een zogenoemde ondernemingsovereenkomst of niet? Het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch oordeelt op 24 augustus 2017 dat voor 2017 het aanwijzen...

Algemene toelichting Wet op de ondernemingsraden

De minister is onder meer belast met het goedkeuren van verordeningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot de inhoud van het reglement (artikel 8, tweede lid). Daarnaast kan de minister regels stellen ten aanzien van de verslaglegging van de bedrijfscommissies, die jaarlijks aan de...