THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Geen rol voor ondernemingsraad bij vormgeving nieuwe medezeggenschap

Een bedrijf wordt (in juridische zin) gesplitst. De oude ondernemingsraad wil invloed op de vormgeving van de medezeggenschap in de nieuw opgerichte onderdelen. De kantonrechter te Zutphen wijst dat verzoek op 28 januari 2020 af, en constateert dat de Nederlandse wetgeving op dit punt niet op orde i...

Ondernemingskamer wijst enquêteverzoek af

Bij de groene supermarkt Marqt ontstaat een conflict tussen de aandeelhouders. Eén van de aandeelhouders verzoekt de Ondernemingskamer onmiddellijke voorzieningen te treffen. Dat verzoek wordt op 6 december 2019 afgewezen.

Wijziging governance structuur adviesplichtig

De NS groep besluit tot wijziging van de governance-structuur van Abellio. Dit mede naar aanleiding van de ernstige onregelmatigheden die tijdens de aanbestedingsprocedure bij dochter Qbuzz in Limburg in 2015 aan het licht kwamen. De Ondernemingskamer oordeelt dat aan de Centrale Ondernemingsraad (COR)...

De ondernemer en de bestuurder inzake het adviesrecht

Artikel 25 zegt dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid gesteld moet worden advies uit te brengen.

Ondernemer weigert betaling kosten deskundige

De ondernemingsraad van een luchtvaartmaatschappij heeft in verband met de beoordeling van een adviesaanvraag een deskundige ingeschakeld. Omdat een deel van de door de deskundige verrichte werkzaamheden niet in de kostenmelding van de ondernemingsraad is opgenomen weigert de ondernemer de in rekening...

Vakbonden niet ontvankelijk bij vordering tegen ondernemer

Binnen een vervoersonderneming zijn twee ondernemingsraden actief. Een ondernemingsraad vordert samen met de vakorganisaties in kort geding een verbod voor de ondernemer om overleg te voeren met de andere ondernemingsraad. Het voeren van overleg zou onder meer in strijd zijn met afspraken die deze eisende...

Toelichting artikel 24 WOR

In ten minste twee overlegvergaderingen moet de algemene gang van zaken in de onderneming worden besproken. Artikel 31a bepaalt welke informatie mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken aan de ondernemingsraad moet worden verstrekt.

Algemene toelichting Wet op de ondernemingsraden

De minister is onder meer belast met het goedkeuren van verordeningen van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot de inhoud van het reglement (artikel 8, tweede lid). Daarnaast kan de minister regels stellen ten aanzien van de verslaglegging van de bedrijfscommissies, die jaarlijks aan de...

Kernbegrippen WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) start heel overzichtelijk met de opsomming van een aantal begrippen die in het vervolg van de WOR terugkomen. Voor een goed begrip van de WOR is het van belang de kernbegrippen goed te doorgronden. Sommige begrippen zijn direct duidelijk, andere behoeven een toel...

Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad worden ingesteld.